Νομολογία - ποινικά

Συνολική ποινή. Πώς συμμετέχει στον καθορισμό νέας συνολικής ποινής. Υπό όρον απόλυση. Δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτέλεσής της. Πότε μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ποινές.

Άρθρα: 551, 510 παρ. 1 ΚΠΔ, 94 παρ. 1, 97, 105, 108 και 109 ΠΚ
περισσότερα

Πότε η παραβίαση της εκ των νόμων υποχρεώσεως των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σχετικά με την αναγραφή του τίτλου τους συνιστά απάτη.
Άρθρα: 15 παρ. 1, 16 παρ. 1, στοιχ. α΄, εδ. α΄ και παρ. 3 ν. 1966/1991, 386 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ
περισσότερα

Επικίνδυνα για την υγεία τρόφιμα. Η καταδικαστική απόφαση για την πώλησή τους πρέπει να ορίζει αν ο δράστης τέλεσε την πράξη με πρόθεση ή από αμέλεια.
Άρθρα: 3 παρ. 4, 5 παρ. 1, 7 παρ. 2β΄ ΔΥΑ 2805/1960, 281 παρ. 1 και 2, 84 παρ. 2 ΠΚ, 30 παρ. 12 ν.δ. 136/1946, 3 παρ. 7α, 8ζ και 8θ ΚΤΠ, 139, 510 παρ. 1, στ. Δ΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved