Νομολογία - διοικητικά

Το αγγελιόσημο αποτελεί κοινωνικό πόρο και συνιστά εισφορά υπό ευρύτερη έννοια. Από την πράξη οργάνου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με την οποία καταλογίζεται χρηματική οφειλή από αγγελιόσημο, γεννάται διοικητική διαφορά ουσίας και η πράξη αυτή υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.
Άρθρα: 15 α.ν. 248/1967, 9 ν.δ. 1344/1973, 2 παρ. 1 ν.δ. 1344/1973, 12 ν. 2328/1995, 33 παρ. 1 ν. 2429/1996, 7 παρ. 1 περ. α΄ ν. 702/1977, 7 παρ. 1 ΚΔΔ, μόνο περ. Α΄ αρ. 1 εδ. α΄ π.δ. 404/1978. ΥΑ Φ.146/1/10978/14.10.1969, 14028/Ε/11.5.2002
περισσότερα

Η απόρριψη αιτήματος για πολιτογράφηση δεν χρειάζεται αιτιολογία. Ο κανόνας αυτός δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 10 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος ή στην αρχή του κράτους δικαίου. Το γενικό διεθνές δίκαιο δεν τάσσει συγκεκριμένα κριτήρια, δεσμευτικά για τον εθνικό νομοθέτη κατά τη θέσπιση κανόνων πολιτογράφησης αλλοδαπών. Η μεν Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ δεν έχει κυρωθεί νομοθετικώς και, επομένως, δεν έχει εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας, ο δε Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δεν αποτελεί δεσμευτική νομική πράξη. Η ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνει δικαίωμα στην ιθαγένεια ούτε έχει πεδίο εφαρμογής το άρθρο 6 περ. 1 αυτής σε διαδικασίες καθορισμού ή απονομής ιθαγενείας.
Άρθρα: 6 ν.δ. 3370/1955, 3 ν. 1438/1984, 4 παρ. 1 και 32 ν. 2130/1993, 10 παρ. 1 και 3, 2 παρ. 1 Σ, 22 Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ, 41 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 6 περ. 1 ΕΣΔΑ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved