Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Οι χρήσεις γης και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ,
πορίσματα Συνηγόρου του Πολίτη, Εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ

Δημήτρης Κ. Μέλισσας, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Δικηγόρος

ISBN: 978-960-445-252-1, © 2007, Σελ.: ΧΧΙΙ+495, Τιμή: € 50,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι απαντήσεις για την κατοικία, το κατάστημα και την κάθε οικοδομή γενικότερα στη σύγχρονη ελληνική πόλη, βρίσκονται στο βιβλίο του Δ. Μέλισσα «Οι χρήσεις γης και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο».

Επιπλέον, για κάθε δραστηριότητα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) καταγράφεται σε ένα οργανωμένο παράρτημα η αντίστοιχη νομοθεσία, νομολογία, εγκύκλιοι και έγγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ, έγγραφα των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Νομικά χρονικά
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ - Γ έκδοση

και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Α. Ι. Τάχος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ι. Λ. Συμεωνίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τόμος Ι: Σελ.: ΧΧΧΙΙΙ+1182 - Τόμος ΙΙ: Σελ. ΧΧ+788
ISBN: 978-960-445-231-6, © 2007, Τιμή: 150,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Σε δύο τόμους ερμηνεύονται κατ' άρθρο και παράγραφο οι διατάξεις:
του νέου Υπαλληλικού Κώδικα του 2007 (ν. 3528/2007)
του νέου Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Η δομή της ύλης έχει ως εξής:
παρατίθεται το άρθρο του Κώδικα
γίνεται μνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων
ακολουθεί συστηματική ερμηνεία, βασισμένη στα πορίσματα της νομολογίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της θεωρίας
παρατίθενται, κατά περίπτωση και εξαντλητικά, τα αποσπάσματα των αποφάσεων, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε θεματικές υποκατηγορίες
παρατίθεται ειδική βιβλιογραφία

Έτσι, παρέχονται ερμηνευτικά αξιόπιστες και τεκμηριωμένες λύσεις σε θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης για το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων του κράτους, δηλ. υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, των υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπαλλήλων των Συνδέσμων και λοιπών ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Στο τέλος του έργου περιέχονται:
τα επίσημα ερμηνευτικά κείμενα με τις αιτιολογικές και εισηγητικές εκθέσεις
οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρώτη εφαρμογή, τόσο του βασικού ΥΚ/1999 όσο και του νέου ΥΚ/2007
η εισηγητική έκθεση του νέου ΚΔΚΥ
κοινός πίνακας περιεχομένων
ευρετήριο καθ' ύλη που αφορά στους δύο τόμους

Νομικά χρονικά
Πτωχευτικό δίκαιο - 7η έκδοση

Σύμφωνα με τον Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας"
Λάμπρος Κοτσίρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-254-5, © 2008, Σελ.: XLV+731, Τιμή: € 75,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η έβδομη έκδοση του κλασικού αυτού έργου, μετά και τη μεταρρύθμιση του θεσμού της πτώχευσης, αποτελεί το πλέον έγκυρο βοήθημα για την ερμηνεία και την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού δικαίου.
Ο συγγραφέας, μετά από μια επισκόπηση των θεμελιωδών αρχών του πτωχευτικού δικαίου εν γένει και των ρυθμίσεων του νέου ν. 3588/2007 ειδικότερα, παραθέτει τις ουσιαστικές και την τυπική προϋπόθεση της κήρυξης της πτώχευσης (μέρος πρώτο). Στη συνέχεια, εξετάζει τις ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη και τις συνέπειες ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές και τους άλλους υπόχρεους, την επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων, τον αποχωρισμό και την πτωχευτική διεκδίκηση, την πτωχευτική ανάκληση (μέρος δεύτερο). Στο τρίτο μέρος αναλύει τη διαδικασία της πτώχευσης (οργάνωση της πτώχευσης, διασφάλιση και διοίκηση του ενεργητικού, διαπίστωση του παθητικού με την εξέλεγξη των απαιτήσεων, διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου), αφιερώνει το τέταρτο μέρος του βιβλίου στις διαδικασίες εξυγίανσης (διαδικασία συνδιαλλαγής, σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης), ενώ στο πέμπτο μέρος πραγματεύεται την περάτωση της πτώχευσης (ένωση των πιστωτών, παύση εργασιών της πτώχευσης, πτωχευτική αποκατάσταση, περάτωση λόγω παρέλευσης μέγιστου χρόνου). Τέλος, εξετάζει τις ποινικές και μεταβατικές διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (επίλογος).
Ο τρόπος ανάπτυξης της ύλης, η ανάλυση των θεμάτων, η αναφορά, όπου είναι αναγκαίο, στο προϊσχύσαν δίκαιο, η εκτενής βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, καθιστούν το παρόν απαραίτητο για τον δικηγόρο, τον δικαστή, τον ερευνητή.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved