Νομολογία - διοικητικά

Μονιμοποίηση προσωπικού κατά τον ν. 1476/1984. Διαφορά μεταξύ καταβαλλομένων και δικαιουμένων αποδοχών. Υπολογισμός. Κατά την έννοια του άρθρου 197 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε περίπτωση απορρίψεως με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αγωγής, λόγω μη αποδείξεως της πραγματικής βάσεως της αξιώσεως, ως εκ της μη προσκομιδής ή μη νόμιμης προσκομιδής αποδεικτικών στοιχείων, δεδικασμένο δημιουργείται όχι μόνον ως προς το αφορών τα αποδεικτικά στοιχεία ζήτημα, αλλά και ως προς το ουσιαστικό ζήτημα, στην απόδειξη του οποίου τα στοιχεία αυτά αποβλέπουν. Η ανωτέρω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
Άρθρα: 5 παρ. 4, 197 παρ. 1 ν. 2717/1999, 3 παρ. 6 ν. 1476/1984, 12 παρ. 2 περ. β΄ ν. 1643/1986, 20 παρ. 1 Σ, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ
περισσότερα

Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση αναγκών αναπήρου. Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σ' αυτό ο δικαιούχος ανάπηρος συνιστά, καταρχήν, απλή τελωνειακή παράβαση, ανεξάρτητα αν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει λάβει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου έγκριση από την τελωνειακή αρχή (μειοψ.). Διαπράττεται λαθρεμπορία στην περίπτωση κατά την οποία αυτοκίνητο που έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ατελώς για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών αναπήρου οδηγείται, έστω και ύστερα από έγκριση της τελωνειακής αρχής, από άλλο πρόσωπο, χωρίς να επιβαίνει σ' αυτό ο ανάπηρος, εάν το πρόσωπο αυτό οδηγεί το αυτοκίνητο κατά τρόπο διαρκή και σταθερό και όχι περιστασιακό, λόγω εξαιρετικής και επείγουσας περίστασης ή προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών του αναπήρου (μειοψ.).

Άρθρα: 100 παρ. 1 ν. 1165/1918, 1 παρ. 1 και 6 ν. 490/1976, 16 παρ. 1 και 6 ν. 1798/1988, 9 ν. 1906/1990, 2 ΥΑ Δ.697/35/20.3.1990
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved