Προκαταρκτική εξέταση: Όψεις ενός δυναμικού θεσμού μετά τη διαμόρφωσή του με τις ρυθμίσεις των ν. 3160/2003 και 3346/2005

Θεοχάρη Ι. Δαλακούρα
Αν. Καθηγητή Νομικής Δ.Π.Θ.

(Περίληψη)


Ως ζητούμενο των καινοτομιών που εισήγαγε ο νομοθέτης με τους ν. 3160/2003 και 3346/2005 σε σχέση με την προκαταρκτική εξέταση εγγράφεται ο περιορισμός των βιαστικών και επιπόλαιων ποινικών διώξεων. Χωρίς τον εν λόγω περιορισμό δεν μπορεί να νοηθεί ούτε ορθή εφαρμογή του θεσμού της προκαταρκτικής εξέτασης, ούτε όμως...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 484/2007Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Πλαστογραφία, στοιχεία του εγκλήματος. Φαινομένη κατά ιδέαν συρροή εγκλημάτων (απλή συρροή νόμων), πότε υπάρχει. Έγκλημα φοροδιαφυγής, πότε υπάρχει φαινομένη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 166/2007 ΣτΕ Τμ. ΣΤ

Μονιμοποίηση προσωπικού κατά τον ν. 1476/1984. Διαφορά μεταξύ καταβαλλομένων και δικαιουμένων αποδοχών. Υπολογισμός. Κατά την έννοια του άρθρου 197 παρ....
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 897/2007Άρειος Πάγος: Α2 Πολιτικό Τμήμα

Έγκυρη και άτυπη συμφωνία μεταξύ του οφειλέτου και του επισπεύδοντος δανειστού για την αναστολή και ματαίωση του πλειστηριασμού κατά την ημέρα που έχει...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3583/2007/ ΦΕΚ /28.06.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 142
«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved