Νομοθεσία

Υπουργική απόφαση 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ/2007/ ΦΕΚ / 28.02.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 270

«Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με αντικειμενικό σύστημα»

Υπουργική απόφαση 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/2007/ΦΕΚ/28.02.2007, Τεύχος Β’, Φύλλο 268

«Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια»

Υπουργική απόφαση 1020567/488/ΟΟΤΥ/Δ/2007/ ΦΕΚ / 28.02.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 270

«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998, ΠΟΛ 1310 (ΦΕΚ 1328/Β/31.12.1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού»

N. 3542/2007 / ΦΕΚ /02.03.2007, Τεύχος A΄, Φύλλο 50

«Τροποποιήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α΄)»

Νόμος 3557/2007/ ΦΕΚ /14.05.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 100

«Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved