Νομολογία - πολιτικά

Απόδοση χρήσεως του μισθίου καταστήματος λόγω λήξης της μίσθωσης. Ποσό οφειλόμενο στον μισθωτή από τον εκμισθωτή πριν από την απόδοση του μισθίου. Αποζημίωση για την άυλη εμπορική αξία του μισθίου. Τι περιλαμβάνεται στην άυλη αξία του μισθίου. Προϋποθέσεις συνυπολογισμού της άυλης αξίας στην καταβλητέα από τον εκμισθωτή αποζημίωση.
Άρθρο: 60 παρ. 1 του π.δ. 34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 14 και 2 του ν. 2741/1999
περισσότερα

Ενώσεις νομικών ή και φυσικών προσώπων με πρόθεση εταιρικής συνεργασίας και ενέργεια εμπορικών πράξεων με εταιρικό σκοπό (κοινοπραξίες) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Τι απαιτείται να περιέχει το δικόγραφο της αγωγής αυτών των ενώσεων, ώστε να μη δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταυτότητά τους

Άρθρα: 62, 118 και 216 ΚΠολΔ
περισσότερα

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ. Μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου. Ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που πρέπει να συντρέχουν, ώστε να καθίσταται καταχρηστική η μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος. Ανατροπή δημιουργηθείσης καταστάσεως. Πότε θεωρείται ότι εξέρχεται των ορίων που τίθενται από το άρθρο 281 ΑΚ. Πότε η μελλοντική άσκηση από τρίτους παρομοίων αξιώσεων λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση των επαχθών συνεπειών που θα έχει για τον οφειλέτη η ικανοποίηση της επίδικης αξίωσης.
Άρθρο: 281 ΑΚ
περισσότερα

Διακοπή της δίκης με το θάνατο ενός διαδίκου. Πώς επέρχεται. Παράλειψη δήλωσης εκούσιας επανάληψης της δίκης από τον διάδικο υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Δικαίωμα του αντιδίκου του να προκαλέσει επανάληψη της δίκης. Πώς ασκείται.
Άρθρα: 286, 287, 290 και 291 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved