Νομολογία - ποινικά

Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές δια-φορές.
Άρθρα 79 ΚΔΔ, 5 παρ. 3 ν. 2523/1997, 20 παρ. 1 ν. 3900/2010.
περισσότερα

Ο νέος δικονομικός νόμος διέπει, εκτός αν ορίζεται σε αυτόν διαφορετικά, το διαδικαστικό μέρος της ποινι-κής δίκης, που συντελείται μετά τη θέσπισή του. Το επιτρεπτό του ενδίκου μέσου και οι σχετικές πλημμέλειες της απόφασης ή του βουλεύματος, για τις οποίες παρέχεται η άσκηση του, κρίνονται με βάση τον νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης ή έκδοσης του βουλεύματος, ενώ το παραδεκτό του ενδί-κου μέσου, δηλαδή η συνδρομή των όρων νομότυπης και εμπρόθεσμης άσκησής του, κρίνεται με βάση τον νόμο που ισχύει κατά τον χρόνο άσκησης αυτού. Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε ως απαράδεκτη την έφεση του κατηγορουμένου.
Άρθρα 2 ΑΚ, 476 παρ. 1, 596 παρ. 1, 601 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved