Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4516/2018, ΦΕΚ 07.02.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 19

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πρι-γκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δη-λώσεων των συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής.

ΝΟΜΟΣ 4531/2018, ΦΕΚ 05.04.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 62

Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμά-τωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες δια-τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατά-ξεις.

ΝΟΜΟΣ 4529/2018, ΦΕΚ 23.03.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 56

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4530/2018, ΦΕΚ 30.03.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 59

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4532/2018, ΦΕΚ 05.04.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 63

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις (προστασία ναυτι-κών ως μισθωτών επί αφερεγγυότητας του εργοδότη, ομαδικές απολύσεις ναυτικών, δικαιώματα ναυτικών σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων κ.λπ.).

ΝΟΜΟΣ 4513/2018, ΦΕΚ 23.01.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9

Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4522/2018, ΦΕΚ 07.03.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 39

Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνί-ου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλο-νίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved