Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας. [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ. τ. 11.]
Συγγραφέας: Βουλγαράκης Κωνσταντίνος Δ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το πλέγμα των κανόνων που διέπει τη διαιτησία αποτελείται κατά κύριο λόγο από κανόνες δικονομικής φύσης που συναντώνται στα εκάστοτε εθνικά δίκαια και τις διμερείς/πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές έννομες τάξεις μέσω των μηχανισμών του δημοσίου διεθνούς δικαίου.
Όσο όμως εξελίσσεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών δέχονται κατ' ανάγκη επιρροές και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δημιουργεί μια ιδιαίτερα δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη έννομη τάξη που ελάχιστα θυμίζει πλέον την κοινότητα που είχε ως αποστολή την οργάνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας άνθρακα και χάλυβα. Σύμφωνα δε με τις θεμελιώδεις αποφάσεις του ΔΕΕ Van Gend & Loos και Costa/ENEL, η έννομη τάξη αυτή έχει ενσωματωθεί στα νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεσμεύει τα δικαστήριά τους.
Δεν θα πρέπει λοιπόν να προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη ότι και το αστικό δικονομικό δίκαιο έχει παύσει πλέον να αποτελεί έναν κλάδο που περιορίζεται καθαρά σε εθνικό επίπεδο. Οδηγίες, Κανονισμοί αλλά και ένας σημαντικός όγκος της νομολογίας του ΔΕΕ καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή έννομη τάξη ασκεί σημαντική επιρροή και στο αστικό δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών, και κατ' επέκταση στο δίκαιο της διαιτησίας αυτών. Η επιρροή αυτή συνίσταται αφενός στη θέσπιση κανονιστικών πράξεων ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου, βάσει των σχετικών νομοθετικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, και αφετέρου στον περιορισμό της εφαρμογής των εθνικών δικονομικών κανόνων, όταν θίγονται οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας.
Παραδόξως, και παρά τα σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, οι ευρωπαϊκές επιρροές στη διαιτησία σε ό,τι αφορά τις πτυχές που απασχολούν το δικονομικό δίκαιο δεν έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο συνολικής και εκ των θεμελίων έρευνας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές επιρροές που δέχεται το ελληνικό δίκαιο της διαιτησίας, η παρούσα μελέτη επιδίωξε να καλύψει αυτό το κενό με την ελπίδα παράλληλα να συνεισφέρει παραγωγικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαλεκτικής στο εν λόγω ερευνητικό πεδίο.

Νομικά χρονικά
Η αστική ιατρική ευθύνη στην αναίτια καισαρική τομή

Συγγραφέας: Παπαχρίστου Αλεξάνδρα Δ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Αδιαμφισβήτητα, είναι παράνομο, ανήθικο και, εν γένει, κατακριτέο το να υποβληθεί κάποιος σε ένα επώδυνο και σοβαρό χειρουργείο, ων απολύτως υγιής. Ωστόσο, η επικράτηση της καισαρικής τομής έναντι του φυσιολογικού τοκετού αποτελεί πλέον μία δυσάρεστη πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μία εντελώς φυσική πράξη έχει αναχθεί σε απαραίτητα χειρουργική, με συνοδές πιθανές επιπλοκές.

Σε τι οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση των καισαρικών τομών; Μπορεί η καισαρική τομή να αποτελέσει επιλογή της επιτόκου, χωρίς αντίστοιχη ιατρική ένδειξη; Είναι η επίτοκος επαρκώς και ορθά ενημερωμένη; Μήπως ο γιατρός έχει, τελικά, αποκλειστικά το βάρος της ευθύνης για την αναίτια καισαρική τομή και πρόκληση τοκετού;

Στο βιβλίο αυτό γίνεται, για πρώτη φορά, διερεύνηση του φαινομένου αυτού, όχι μόνο ως γεγονότος που εγείρει κοινωνιολογική παρατήρηση, αλλά και ως λόγου θεμελίωσης αστικής ιατρικής ευθύνης. Αναζητούνται οι κανόνες δικαίου, στους οποίους δύναται να υπαχθεί η πρακτική κάποιων μαιευτήρων-γυναικολόγων. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλούσια καταγραφή νομολογίας που άπτεται της ιατρικής αμέλειας στη μαιευτική-γυναικολογία. Το βιβλίο αφορά, εν τέλει, κάθε αναίτια ιατρική πράξη, με πολύ σεβασμό για την Ιατρική· αυτήν `που ασκείται στο όνομα του ανθρώπου.

Νομικά χρονικά
Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων

Συγγραφέας: Ηλιοπούλου-Στράγγα Τζούλια

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το βιβλίο της ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών Τζούλιας Ηλιοπούλου-Στράγγα «Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων - ΄Οψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και να φέρει τον έλληνα νομικό –φοιτητή, δικαστή και δικηγόρο– πιο κοντά στο ευρωπαϊκό νομικό γίγνεσθαι, χωρίς να παραγνωρίζεται όμως και η ελληνική συνταγματική τάξη. Είναι ένα έργο, το οποίο δεν προορίζεται μόνο για δημοσιολόγους, αλλά απευθύνεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στον οποιοδήποτε εφαρμοστή του δικαίου.
Για πρώτη φορά στην ελληνική, ίσως δε και την ευρωπαϊκή νομική βιβλιογραφία εξετάζονται τα τρία επίπεδα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων –συνταγματικό, ενωσιακό και δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης) – όχι ως ξεχωριστοί κλάδοι, αλλά από κοινού, σε ένα ενιαίο έργο (800 σελίδων), συγκρίνονται μεταξύ τους και διερευνώνται, τέλος, οι αλληλοεπιδράσεις τους.
Η συγγραφέας, καταξιωμένη επιστήμων όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό, όπου η επιστημονική και συγγραφική παρουσία της είναι εδώ και 35 περίπου χρόνια αδιάλειπτη, θέλησε να αφήσει ένα opus magnum και στην πατρίδα της, αξιοποιώντας τα πολυάριθμα έργα της στην Ελλάδα και, κυρίως, στο εξωτερικό, όπου έτυχαν ιδιαίτερης αναγνώρισης και αποδοχής.
Τη συγγραφέα και το νέο βιβλίο της παρουσιάζουν κατά τρόπο εναργή ορισμένα αποσπάσματα από τον Πρόλογο του πρώην Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή, τα οποία παρατίθενται αυτούσια αμέσως κατωτέρω:
« … Ώριμη επιστήμονας, που έχει προσανατολίσει την έρευνα και τη διδασκαλία της στη γενική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με σειρά μονογραφιών και πλήθος εκτεταμένων, βαθιά δουλεμένων και πρωτότυπων συμβολών σε πολλές γλώσσες, ήταν επόμενο να καταγράψει τις θεαματικές εξελίξεις που παρατηρούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. … Ελέγχοντας απολύτως το αντικείμενό της, η συγγραφέας δεν περιγράφει απλώς ό,τι ισχύει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά εμβαθύνει στη θεωρία και κυρίως στη νομολογία.
Ως προς τη νομολογία προκαλούν ασφαλώς εντύπωση η μεθοδικότητα και η πληρότητα της παρουσίασης των κρίσιμων αποφάσεων των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, χωρίς φυσικά να αγνοούνται άλλα σημαντικά εθνικά δικαστήρια, όπως το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο και πολλά άλλα ανώτατα δικαστήρια των κρατών-μελών της Ένωσης, και είναι επίσης αποκαλυπτικός ο τρόπος σχολιασμού των αποφάσεων αυτών, δεδομένου ότι η συγγραφέας δεν διστάζει να αναδείξει τα –κατά τη γνώμη της– ασθενή σημεία των δικανικών κρίσεων με οπωσδήποτε αξιοπρόσεκτα επιχειρήματα … εκείνο που προέχει και προσθέτει αξία στο βιβλίο είναι ότι παρατίθενται έντιμα και αναλυτικά όλες οι θέσεις που έχουν εκφράσει τα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια, χωρίς να αγνοείται και η αντίδραση της επιστήμης, πράγμα που επιτρέπει στον αναγνώστη να αξιολογήσει μόνος του κατά πόσον οι θέσεις αυτές είναι πειστικές.
Με τα ανωτέρω δεδομένα το βιβλίο της Τζούλιας Ηλιοπούλου-Στράγγα προσφέρει πολύ περισσότερα από μία γενική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς συνδυάζει την εθνική διάσταση με την προστασία των δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, την αντιπαραθέτει προς αυτήν και, προκειμένου να αναπτύξει τις ευρωπαϊκές πτυχές του θέματός της, ασχολείται σε βάθος με τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και του συστήματος της ΕΣΔΑ. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι στο βιβλίο μπορεί να ανατρέξει και όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για πλήθος γενικότερων και ειδικότερων ζητημάτων … Οι σχετικές αναλύσεις έχουν μάλιστα συχνά μονογραφικό χαρακτήρα. Είπαμε: βαθιά γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, αλλά και του δικαίου αρκετών κρατών-μελών, που αναδύεται στο σύνολο του έργου. …».

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved