Νομολογία - πολιτικά

Απόλυση εγκύου εργαζόμενης γυναίκας.
Άρθρα 15 § 1 β, 1483/1984, 10 π.δ. 41/2003.
περισσότερα

Αίτηση αναίρεσης δικαστικής απόφασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δικαιολογητικός λόγος και έννομες συνέπειες. Προϋποθέσεις παραδεκτού πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πτωχευτική διαδικασία. Για την εκποίηση σήματος που διενεργείται σε χρόνο που η πτώχευση βρί-σκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών, δεν απαιτείται να έχει χορηγηθεί στον σύνδικο άδεια του πτω-χευτικού δικαστηρίου, παρά μόνο, ύστερα από σχετικό αίτημά του, άδεια του εισηγητή των πτωχεύσεων δι-καστή.
Άρθρα ΚΠολΔ 557, 80, 68, ΠτωχΚ 77, 146.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved