Νομολογία - διοικητικά

Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αίτημα να του επιστραφούν αχρεωστήτως καταβληθέντες κ.λπ. φόροι, ή, μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 1406/1983, με αίτημα να του καταβληθούν τόκοι για την παραπάνω απαίτησή του. Ο φορολογούμενος επιτρέπεται να σωρεύσει στην προσφυγή του τα πιο πάνω δύο αιτήματα (όμοια και η ΣτΕ Ολ. 249/2008).
Άρθρα: 8 παρ. 4 περίπτ. ε΄ ν.δ. 4486/1965, 1, 2, 4 ν. 1406/1983. Ν. 1406/1983
περισσότερα

Η συνεισφορά υπέρ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. υπολογίζεται «επί της τιμής της ισχυούσης κρατικής διατιμήσεως πάσης χονδρικής πωλήσεως ειδικοτήτων». Στη βάση υπολογισμού της επίδικης εισφοράς πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται και το ως υποχρεωτική έκπτωση παρεχόμενο φαρμακεμπορικό κέρδος.
Άρθρα: 4 αρ. 3 ν. 581/1943. ΑΔ 14/1989, ΑΔ 19/1992
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved