Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Στοιχεία δικαίου - Δημόσιας υγιεινής

Εισαγωγή στο Δίκαιο και στη Νομοθεσία Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Ελένη Δημητροπούλου-Θεοδώρου, Δικηγόρος, Δ.Ν.

ISBN: 978-960-445-307-8, © 2008, Σελ.: ΧΧΙΙ+273, Τιμή: € 25,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Μία μελέτη που απευθύνεται κυρίως σε όσους σπουδάζουν ή γενικότερα ασχολούνται με την υγεία και πρόνοια, σε σπουδαστές και εφαρμοστές της υγειονομικής νομοθεσίας, απευθύνεται δηλαδή κυρίως σε μη νομικούς.
H όλη ύλη διαιρείται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρατίθενται τα «Στοιχεία Δικαίου», μια εισαγωγή προσαρμοσμένη στην προσέγγιση της υγειονομικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επομένως κυρίως στα βασικά θέματα, που είναι θεωρητικά αναγκαία και πρακτικά χρήσιμα για την κατανόηση και την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας και από μη νομικούς.

Στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στα «Στοιχεία Δικαίου Δημόσιας Υγιεινής» αναλύονται οι βασικές έννοιες του ειδικού αυτού δικαιϊκού κλάδου, του οποίου οι διατάξεις διαρκώς αυξάνονται και η σημασία του καθημερινά εντείνεται στο πλαίσιο του σημερινού περιβάλλοντος και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Νομικά χρονικά
Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος. Στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοκκίδου Αλεξάνδρα

ISBN: 978-960-445-310-8, © 2008, Σελ.: ΧΙΧ+231, Τιμή: € 30,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με την παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο προβάλλεται συγκεντρωτικά η ιστορική διαδρομή του θεσμού με αντίστοιχη επισήμανση του αρχικά περιορισμένου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας που άσκησε κατασταλτικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και απέκλεισε τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των διατακτών μέχρι το έτος 1875, ενώ μόλις μετά την ισχύ του κοινοβουλευτισμού πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος σε αυτούς.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο τμήμα του, περιορίζεται στην εξέταση των ειδικότερων ζητημάτων της σύγχρονης ρύθμισης του θεσμού, το ουσιαστικό περιεχόμενο και τα στοιχεία του, την αυτοτέλεια των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την λειτουργική και οικονομική τους αυτοτέλεια, τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών. Με το δεύτερο τμήμα του, επιχειρείται η διερεύνηση των δημιουργούμενων νομικών σχέσεων από το δικαίωμα του Κράτους να εποπτεύει τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και αναλύεται η έννοια και η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού.

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στο θεσμικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το δημοσιονομικό έλεγχο που αυτό ασκεί στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αναπτύσσονται λεπτομερώς τα επί μέρους στοιχεία και η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου που ασκεί σε πρώτο στάδιο προληπτικό επί των διατακτών.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων. Τέλος αναφέρεται η άσκηση των ενδίκων μέσων από διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.

Νομικά χρονικά
Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση

Μπεχλιβάνης Αχιλλέας

ISBN: 978-960-445-298-9, © 2008, Σελ.: ΧΧ+188, Τιμή: € 25,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με τις συμβάσεις ασφαλίσεως ο ασφαλιστής οργανώνει μια κοινωνία κινδύνων και, για να επιτύχει στο έργο του, χρειάζεται να γνωρίζει επακριβώς τους κινδύνους που οργανώνει, ώστε να υπολογίζει αναλόγως τ’ ασφάλιστρα που, στο σύνολό τους, αποτελούν την ουσία της κοινωνίας. Η γνώση των κινδύνων, έτσι, και ο ανάλογος προσδιορισμός των ασφαλίστρων, στο πλαίσιο της ενλόγω κοινωνίας, συνδέονται σε άρρηκτη ενότητα.

Ο συγγραφέας μελετά και αναλύει το θέμα με γνώση τόσο του ασφαλιστικού δικαίου όσο και της διδασκαλίας του αστικού δικαίου για τη σχέση εμπιστοσύνης που παράγεται κατά τις διαπραγματεύσεις. Επιτυγχάνει, δε, να συνάγει πολύτιμες ιδέες και να τις εντάσσει στη θεωρία της σύμβασης ασφαλίσεως.

Με τις προτάσεις νομοθετικής πολιτικής που με τόλμη και υπευθυνότητα διατυπώνει ο συγγραφέας– μπορεί να λεχθεί ότι η παρούσα μονογραφία πλουτίζει τη νομική επιστήμη στη χώρα μας και, ως εκ τούτου, μέλλει ν’ αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για όσους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ασχολούνται με το ασφαλιστικό δίκαιο.

Νομικά χρονικά
Έρευνα - Καινοτομία

Η Στρατηγική της Λισαβόνας και η υλοποίησή της στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Εταιρίες Spin-off / Τεχνοβλαστοί

Ευφημία Παναγιωτίδου, Δικηγόρος, Δ.Ν.

ISBN: 978-960-445-321-4, © 2008, Σελ.: ΧΧΙΙ+267, Τιμή: € 35,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η μελέτη εξετάζει το περιεχόμενο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την έρευνα και την καινοτομία, και τα κοινοτικά και τα εθνικά νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την υλοποίησή της. Μελετά, συγκεκριμένα, σε πέντε κεφάλαια:

1) τα είδη της έρευνας και της καινοτομίας,
2) τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και
3) τους νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,
4) τον νέο ρόλο των ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη της Γνώσης και
5) την ίδρυση εταιριών Spin- off/τεχνοβλαστών.

Νομικά χρονικά
Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης

Κατ' άρθρο ερμηνεία, με ανάλυση νομολογίας
του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 2 & 10 του Ν. 2251/1994,
όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί

Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Αν. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-292-7, © 2008, Σελ.: ΧΧΙΙ+412, Τιμή:40,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των γενικών όρων συναλλαγών και των λοιπών όρων των καταναλωτικών συμβάσεων που «δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης» αποτελεί μια πρακτικά σημαντική και δογματικά ενδιαφέρουσα πτυχή του Ιδιωτικού Δικαίου. Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994, επεκτάθηκε σε πληθώρα ζητημάτων καλύπτοντας το σύνολο των διατάξεων του εν λόγω άρθρου και αναδεικνύοντας νέα ερμηνευτικά προβλήματα.

Το παρόν έργο αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια ερμηνευτικής παρουσίασης του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 2 καθώς και των σχετικών με τη συλλογική αγωγή διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994, όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί (§§1-10 του παρόντος). Σε ένα δεύτερο μέρος (§§ 11-15 του παρόντος) επιχειρείται η παρουσίαση της πληθωρικής εξέλιξης της νομολογίας, ιδίως σε πεδία συναλλαγών που εμφανίζουν έντονα το πρόβλημα των καταχρηστικών όρων. Εκεί επιδιώκεται και η κατάταξη των σχετικών όρων σε επιμέρους θεματικές. Ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια για τη διαπίστωση της διαλεκτικής αλληλουχίας μεταξύ της ατομικής και της συλλογικής προστασίας των καταναλωτών από τη μεθοδευμένη συμβατική αδικία.

Τέλος, επιδίωξη του έργου αποτελεί η ανάδειξη και της κοινοτικής παραμέτρου, νομοθετικής και νομολογιακής, όχι μόνο για τη σχετική με τις καταχρηστικές ρήτρες Οδηγία 93/13 αλλά και για την Οδηγία 98/27 «περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών», καθώς και για την υπό αναθεώρηση Οδηγία 87/102 για την «καταναλωτική πίστη».

Στόχος του όλου έργου είναι να δώσει στον εφαρμοστή του δικαίου τη δυνατότητα ευχερούς προσέγγισης των ποικίλων σχετικών ζητημάτων που απασχολούν τη δικαιοδοτική πράξη.

Νομικά χρονικά
Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων

Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 [εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)] & η Αγορά Αξιών της «Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ»

Κορδή-Αντωνοπούλου Ματίνα

ISBN: 978-960-445-314-6, © 2008, Σελ.: ΧVI+157, Τιμή: € 22,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Πάγια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και εξακολουθεί να είναιη εγκαθίδρυση µιας ενιαίας ανοικτής ευρωπαϊκής αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου, η οποία θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές του υγιούς και ανόθευτου ελεύθερου ανταγωνισµού. Μετά την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, που εκδόθηκε το έτος 1993, και την εναρµόνιση µε αυτήν του ελληνικού δικαίου µε το Ν. 2396/1996, παρατηρήθηκαν στο χώρο των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών διαφοροποιήσεις και µεταλλάξεις, αναφορικά µε τα µεγέθη των συναλλασσοµένων, µε τις προσφερόµενες επενδυτικές υπηρεσίες και µε τα κατάλληλα προς συναλλαγή χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Οι συνεχείς αυτές εξελίξεις στις κοινοτικές χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, δηµιούργησαν την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ισχύοντος νοµοθετικού καθεστώτος, έτσι ώστε οι νέες ρυθµίσεις να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τα νέα δεδοµένα. Έτσι, θεσπίσθηκε η Οδηγία 2004/39/ΕΚ, η γνωστή ως ΜiFID (Market in Financial Instruments Directive). H εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Οδηγία έγινε µε τo N.3606/2007.

Την ένταξη στην ελληνική έννοµη τάξη των καινοτόµων νοµοθετικών ρυθµίσεων, τις οποίες διέπει µία νέα, άλλη φιλοσοφία, αντιμετωπίζει το παρόν έργο, ώστε δ να ανταποκρίνεται στις νέες έννοιες και ρυθµίσεις που εισάγονται στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved