Νομολογία - πολιτικά

Αναγκαστικός πλειστηριασμός. Νομική φύση. Δεν υπόκειται σε προσβολή με βάση την κατά τα άρθρα 939 επ. ΑΚ καταδολίευση δανειστών. Καταδολίευση δανειστών, τελούμενη προς βλάβη τους, με την από τον οφειλέτη απαλλοτρίωση της περιουσίας του, δεν αποτελεί και αδικοπραξία. Είναι παράνομη συμπεριφορά, ως συνέπειά της όμως τάσσεται όχι η αποζημίωση, αλλά η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως. Πότε δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός.
Άρθρα: 1005 παρ. 1, 1017 παρ. 2 ΚΠολΔ, 199, 513, 1192, 1198, 939 επ., 937, 914 ΑΚ και 386 ΠΚ
περισσότερα

Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ. Αυτοτέλεια της σχετικής αξίωσης. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωσή της. Δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία.
Άρθρα: 931, 298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ
περισσότερα

Νόμιμος τόκος υπερημερίας επί πάσης οφειλής του Δημοσίου. Η επίδοση της αγωγής ως μοναδικός γενεσιουργός λόγος της υποχρεώσεως του Δημοσίου προς πληρωμή τόκων υπερημερίας. Τι ισχύει σε περίπτωση περιορισμού του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό ως προς την υποχρέωση του Δημοσίου για τοκοδοσία.
Άρθρα: 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944, 340, 341, 345, 346 ΑΚ και 295 παρ. 1 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved