Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4509/2017, ΦΕΚ 22.12.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 201

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατά-ξεις (συναινετικό διαζύγιο, ναρκωτικά, τροποποίηση άρθρ. 686 ΚΠολΔ κ.ά.).

ΝΟΜΟΣ 4498/2017, ΦΕΚ 16.11.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 172

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-βουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την ορ-γάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες δια-τάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4489/2017, ΦΕΚ 21.9.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 121

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4481/2017, ΦΕΚ 20.7.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 100

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών α-δειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΝΟΜΟΣ 4485/2017, ΦΕΚ 4.8.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 114

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved