Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Συμβολές στο εργατικό δίκαιο

Συγγραφέας: Μπακόπουλος Κωστής

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στο ανά χείρας βιβλίο συγκεντρώνονται μελέτες οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε βάθος 20ετίας. Αυτό ευλόγως θέτει το ερώτημα της επικαιρότητάς τους. Το δίκαιο είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, νομοθετικά και νομολογιακά. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για το εργατικό δίκαιο στη χώρα μας, που έχοντας δεχθεί όλη την πίεση της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια περίπτωση «αλλαγής παραδείγματος».Παρά ταύτα, συμπτωματικά ή μη, οι περισσότερες από τις μελέτες απηχούν ισχύον ακόμη δίκαιο. Από άποψη δε θεματολογίας, πραγματεύονται κομβικά, διαχρονικώς επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου, που καθημερινά απασχολούν τη νομολογία. Παράλληλα, πολλές από αυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις της «μνημονιακής» νομοθεσίας των τελευταίων ετών και της σχετικής νομολογίας μέχρι πολύ πρόσφατα.Ένα άλλο συνεκτικό στοιχείο του τόμου αυτού είναι η ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση. Αυτή συ-νίσταται στο σεβασμό στον ισχύοντα κανόνα δικαίου, έτσι όπως έχει γραμματικά και νοηματικά αποτυπωθεί, στην προ-σήλωση στους αναγνωρισμένους κανόνες ερμηνείας –και με επίγνωση των ορίων τους– και στη χρήση με φειδώ των ρη-τρών αισθήματος δικαίου ως εργαλείου συναγωγής νομικών συμπερασμάτων.

Νομικά χρονικά
Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017)

Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη με-λέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν γένει και την περαιτέρω εξύψωση της θέσεως και της αποστολής των Ελλήνων Νομικών, με κυρίαρχο στόχο την ορθότερη απονομή της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία της».
Η Ε.Νο.Β.Ε. ευτύχισε να δει πολλά από τα μέλη της να καταλαμβάνουν ανώτατες θέσεις στη δικαστική ιεραρχία, να ε-κλέγονται αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, να μετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και γενικώς να διακρίνονται συμβάλλοντας στην ανέλιξη του νομικού πολιτισμού της χώρας.
Μέχρι σήμερα, στα τριάντα (30) συνεχή χρόνια λειτουργίας της, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 επιστημο-νικές εκδηλώσεις και έχει δώσει βήμα σε 1000 περίπου νομικούς και όχι μόνον, χάρη και στις διεπιστημονικές εκδηλώ-σεις που διοργανώνει. Στον παρόντα επετειακό τόμο των 30 ετών συγκεντρώνονται πρωτότυπες συμβολές από διακε-κριμένους νομικούς, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στον επιστημονικό διάλογο.

Νομικά χρονικά
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νέο δίκαιο - νέες υποχρεώσεις - νέα δικαιώματα.

Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός. Σειρά: Δί-καιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - Τ. 29

Συγγραφέας: Μήτρου Λίλιαν

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αποτελεί μία τομή στην εξέλιξη της προστασίας προσωπικών δεδομέ-νων. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό οπλοστάσιο με στόχο τα πρόσωπα να ανα-κτήσουν τον έλεγχο επί των δεδομένων τους σε έναν κόσμο που επικαθορίζεται από την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών αλλά και την παγκοσμιοποίηση των υπηρεσιών και των πληροφοριακών ροών. Ο Κανονισμός επιβεβαιώνει τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσθέτοντας ως νέες τη λογοδοσία και την ασφάλεια, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την οργάνωση της προστασίας και διά της «τεχνονομικής προσέγγισης». Ενισχύει επίσης τα δικαιώματα, προσθέτοντας νέα, όπως το «δικαίωμα στη λήθη», αλλά και τη δικονομική θέση των προσώπων.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved