Νομοθεσία

Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ 1.3.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 23

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Π.Δ. 19/2017. ΦΕΚ 17.3.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 33

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλε-κτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.

ΝΟΜΟΣ 4481/2017, ΦΕΚ 20.7.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 100

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών α-δειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΝΟΜΟΣ 4484/2017, ΦΕΚ 1/8.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 110

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4485/2017, ΦΕΚ 4.8.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 114

Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4483/2017, ΦΕΚ 31.7.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 107

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύ-δρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved