Νομολογία - ποινικά

Αναιρείται λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη κατα-βολή εργοδοτικών και παρακράτηση εργατικών ασφαλιστικών εισφορών ως προς το σκέλος της μη αναγνώρισης στον κατη-γορούμενο του ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου βίου, διότι αφενός τα επικαλούμενα από εκείνον πραγματικά περιστατικά της ζωής του αρκούσαν για την αποδοχή του αυτοτελούς ισχυρισμού του αφετέρου δεν εκτίθενται στην προσβαλλόμενη α-πόφαση καθόλου αρνητικά περιστατικά που να αιτιολογούν την απορριπτική του Δικαστηρίου κρίση. Η αναγνώριση έτερης ελαφρυντικής περίστασης, της ειλικρινούς μετάνοιας, δεν αποστερεί το έννομο συμφέρον του κατηγορουμένου για την προ-βολή αυτού του αναιρετικού λόγου.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 84 παρ. 2 περ. α΄ ΠΚ, άρ. 1 παρ. 1-2 ΑΝ 86/1967, 139, 170 παρ. 2, 333 παρ. 2 και 510 παρ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved