Νέες εκδόσεις

Πτωχευτικό δίκαιο - 10η έκδοση

μετά τους Ν. 4446/2016 και 4472/2017

Παραίτηση από δικαίωμα

Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Πρόλογος: Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ρυθμίσεις αφερεγγυότητας - Βασική Νομοθεσία

Ερμηνευτικά σχόλια/Παρατηρήσεις • Πτωχευτικός Κώδικας • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα • Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved