Νομοθεσία

ΠΔ 148/2009/ ΦΕΚ 29.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 190

«Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.»

ΠΝΠ /ΦΕΚ 16.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 181

«Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., προσωπική κράτηση για άνω των 150.000 ευρώ χρέος στο Δημόσιο, αναστολή πλειστηριασμών, ασφαλιστικές εισφορές: ποινική δίωξη μόνο για ποσά άνω των 5.000 ευρώ»

ΠΝΠ/ΦΕΚ 02.11.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 219

«Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης" (ΦΕΚ Α' 181)»

ΠΔ 147/2009/ΦΕΚ 29.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 189

«Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΝΟΜΟΣ 3790/2009/ΦΕΚ 07.08.2009, Τεύχος A΄, Φύλλο 143

«Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις (έκπτωση αμοιβών ιατρών, δικηγόρων, παράταση παραγραφής, προμήθειες ασφαλιστικών ταμείων)»

ΝΟΜΟΣ 3801/2009/ΦΕΚ 04.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 163

«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνο συμβίωσης, Χ.Υ.Τ.Α., άδεια διαμονής»

ΠΝΠ/ΦΕΚ 16.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 181

«Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Απόσυρση οχημάτων - αναπροσαρμογή τελών κυκλοφορίας - εφαρμογή πράσινου δακτυλίου»

ΠΝΠ/ΦΕΚ 29.10.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 218

«Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved