Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων - Β έκδοση επικαιροποιημένη

Θεωρία - Νομοθεσία - Νομολογία. Κληροτεμάχια – Αγροτεμάχια – Οικόπεδα – Εκτός σχεδίου δόμηση – Γενικό πολεοδομικό σχέδιο – Ένταξη στο σχέδιο πόλεως – Αυθαίρετη δόμηση – Τοπογραφικό διάγραμμα Ν. 651/77

Ιωάννης Μιλτ. Κωτούλας, επ. Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης
ISBN: 978-960-445-476-1, © 2009, Σελ.: XΙII+330, Τιμή: 38,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία σύντομη, πρακτική, συγκεντρωτική, διασυνδετική, εποπτική και ενημερωμένη καταγραφή των σημαντικότερων διατάξεων νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, εγκυκλίων και νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να διευκολύνεται η έρευνα όσον αφορά στην κατάτμηση.
Περιλαμβάνει τις ενότητες: Κληροτεμάχια - Αγροτεμάχια - Οικόπεδα - Εκτός σχεδίου δόμηση - Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Ένταξη στο σχέδιο πόλεως - Αυθαίρετη δόμηση - Τοπογραφικό διάγραμμα Ν. 651/77.

Νομικά χρονικά
Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

Υποδείγματα Συμβάσεων: Έργου - Παροχής υπηρεσιών - Εργασίας. Ερμηνευτικά σχόλια - Νομικά έγγραφα/δικόγραφα - Νομολογία. Σειρά: Σύγχρονη Δικηγορική Πρακτική -1

Αλεξίου Νάγια, Αναστασόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης
ISBN: 978-960-445-466-2, © 2009, Σελ.: XVI + 736, Τιμή: 90,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με το έργο αυτό επιδιώκεται να παρασχεθεί ουσιαστική καθοδήγηση στον επαγγελματία νομικό, επιχειρηματία, λογιστή, αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη, τροποποίηση, λύση, ή εν γένει ερμηνεία συμβάσεων έργου, υπηρεσιών και εργατικού δικαίου. Παρουσιάζεται, ακόμη, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Αναπτύσσεται με εμπεριστατωμένο τρόπο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω συμβάσεις και παρατίθενται ολοκληρωμένα υποδείγματα πολλών τύπων συμβάσεων για κάθε κατηγορία και των συναφών νομικών εγγράφων/δικογράφων με επί μέρους σχόλια και παρατηρήσεις για κάθε υπόδειγμα σύμβασης που παρέχεται.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τις συμβάσεις δημοσίου δικαίου με έμφαση στις διαδικασίες ανάθεσης. Η θεμελιώδης και, σε αρκετές περιπτώσεις, πολύ πρόσφατη νομολογία σε συνδυασμό με τα επεξηγηματικά σχόλια στοχεύουν στην παρουσίαση κατά τρόπο εύληπτο του περιβάλλοντος του δικαίου δημοσίων συμβάσεων και στην αποσαφήνιση των βασικών αρχών που διέπουν την ανάθεση αυτών, ενώ η ταξινόμηση και συστηματική παρουσίαση επιλεγμένων αποσπασμάτων αποφάσεων των εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων αποσκοπεί να παράσχει «ανάγλυφες» απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται κυρίως λόγω του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, της έντονης τυπικότητας, εξέλιξης αλλά και μεταβλητότητας των οικείων διατάξεων.

Νομικά χρονικά
Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης

Καλαβρός Φ. Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-445-475-4, © 2009, Σελ.:XIV+229, Τιμή: 30,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τέσσερα θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα:
α) με το ζήτημα της νομικής φύσης των σχετικών κανόνων δικαίου και εντεύθεν της έκτασης του αναιρετικού ελέγχου κατά την παράβασή τους,
β) με το ζήτημα της εφαρμογής της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση,
γ) με το ζήτημα της τήρησης της θεμελιώδους προϋπόθεσης της επίδοσης της κατασχετήριας έκθεσης επί πλειστηριασμού και, τέλος,
δ) με το ζήτημα της αποζημίωσης επί άδικης αναγκαστικής εκτέλεσης.
Όλα τα ζητήματα αυτά είναι, σε τελευταία ανάλυση, ζητήματα οριακής εξισορρόπησης των αρχών της αυστηρότητας και επιείκειας στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε μέσω αυτών, και κυρίως μέσω των διδόμενων κάθε φορά λύσεων να δοκιμάζεται η επίτευξη των καθόλου σκοπών της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και στα τέσσερα αυτά ζητήματα η συμβολή της νομολογίας του Αρείου Πάγου υπήρξε από διάφορες επόψεις καταλυτική, είτε διότι έδωσε το έναυσμα στη θεωρία να υποδείξει τις δογματικά ορθές και συνεπείς λύσεις, είτε διότι η ίδια αυτή νομολογία υπέδειξε στη θεωρία τις ορθές και επιβεβλημένες λύσεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved