Νομολογία - πολιτικά

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεως. Η καθιερούμενη με τις σχετικές διατάξεις ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις έχει εφαρμογή, έστω και σε χρόνο κατά τον οποίο οι διαπραγματεύσεις των μερών έχουν ολοκληρωθεί και δεν υπολείπεται παρά η τυπική υπογραφή της συμβάσεως, περί της οποίας έχουν παρασχεθεί διαβεβαιώσεις ότι πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Έννοια του αρνητικού της συμβάσεως διαφέροντος. Υπόσχεση τραπεζικού οργανισμού προς οφειλέτη περί συμβατικής χρηματοδότηςής του. Πότε γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του οφειλέτη προς τον οποίον απευθύνθηκε η υπόσχεση και κατά το άρθρο 919 ΑΚ.
Άρθρα: 197, 198, 297, 298, 919, 147 εδ. α΄, 178, 361, 806 και 807, 932 εδ. α΄, 914 ΑΚ
περισσότερα

Έφεση εναντίον απόφασης μονομελούς πρωτοδικείου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ. Αποδεικτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται ως δικαστικά τεκμήρια. Τι πρέπει να αναφέρει ο αναιρεσείων στο αναιρετήριο όταν προτείνει το λόγο αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. α΄ ΚΠολΔ. Ιδιωτικά έγγραφα. Πότε αποδεικνύουν κατά του εκδότη και ποια η αποδεικτική δύναμή τους. Πότε το έγγραφο θεωρείται αναγνωρισμένο από εκείνον κατά του οποίου προσκομίζεται. Ένσταση πλαστότητας εγγράφου κατά το περιεχόμενό του. Πότε πρέπει να υποβληθεί η ένσταση ότι το έγγραφο είναι πλαστό κατά το περιεχόμενό του και πότε υποβάλλεται όταν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθ. 10 και 11 α ΚΠολΔ.
Άρθρα: 270 παρ. 1 και 2, 524 παρ. 1, 562 παρ. 2, 559 αριθ. 10 και 11 περ. α΄ , 445, 457 παρ. 1, 527 και 461 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved