Νομολογία - διοικητικά

Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου με κανονιστικό περιεχόμενο• η δημοσίευσή τους με ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου τους σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως συνιστά πρόσφορο τρόπο γνωστοποιήσεως του περιεχομένου τους. Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά κανονιστικής πράξεως δεν νοείται· η αίτηση ανάκλησης αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν είναι προσφυγή του άρθρου 68 παρ. 6 του π.δ. 30/1996, εφόσον δεν ασκήθηκε εντός της προς τούτο τασσομένης δεκαπενθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων, αλλά επέχει θέση απλής αιτήσεως θεραπείας κατ’ αυτών· απαράδεκτη η ένδικη αίτηση ακύρωσης ως στρεφόμενη κατά μη εκτελεστής πράξης.
Άρθρα: 55, 68 παρ. 6 π.δ. 30/1996, 24 παρ. 1 ν. 2690/1999
περισσότερα

Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 146 του ΔΚΚ, σύμφωνα με τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποχρεούται να επιβάλει το διοικητικό μέτρο της αργίας όταν διαπιστώσει ότι συντρέχει η προϋπόθεση του νόμου (εν προκειμένω πρωτόδικη καταδίκη για τέλεση κακουργημάτων) και δεν έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων μέτρων, δεν πλήσσουν το παθητικό εκλογικό δικαίωμα του εκλεγμένου δημοτικού άρχοντα καθώς και το συναφές πολιτικό δικαίωμα κατοχής και άσκησης του δημοτικού αξιώματος ούτε αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.
Άρθρα 146 παρ. 2 ν. 3463/2006, 1 παρ. 2, 5 παρ. 1, 52, 102 παρ. 4 Σ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved