Νομοθεσία

Υπουργική απόφαση Φ10041/21224/931/2007/ ΦΕΚ / 22.08.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1663

«Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεως Δικηγόρων Ταμείου Νομικών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)»

Απόφαση 408/02/2007 - ΦΕΚ /12.09.2007, Τεύχος B΄, Φύλλο 1847

«Έγκριση νέων εντύπων δήλωσης του ν. 2308/1995»

Νόμος 3588/2007/ ΦΕΚ /10.07.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 153

«Πτωχευτικός Κώδικας»

Νόμος 3604/2007/ ΦΕΚ /08.08.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 189

«Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920
”περί ανωνύμων Εταιρειών” και άλλες διατάξεις»

π.δ. 148/2007 / ΦΕΚ / 10.08.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 191

«Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved