Νομολογία - διοικητικά

Δημόσιες Προμήθειες. Όταν σε διενεργούμενο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως κριτηρίου κατακυρώσεως, έχουν μεν συμμετάσχει περισσότεροι από ένας υποψήφιοι προμηθευτές, πλην κρίνεται τελικά ως τεχνικώς αποδεκτή η προσφορά ενός μόνον προμηθευτή, η αναθέτουσα αρχή έχει, σε κάθε περίπτωση, την ευχέρεια να ματαιώσει το διαγωνισμό, δεν υποχρεούται δε στην περίπτωση που κριτήριο κατακυρώσεως είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, να εξετάσει αν η μόνη τεχνικώς παραδεκτή προσφορά μπορεί ή όχι να κριθεί, από τεχνικοοικονομικής απόψεως, αυτοτελώς εκτιμώμενη, συμφέρουσα για το Δημόσιο (αντίθ. μειοψ. - παραπομπή στην επταμελή σύνθεση).
Άρθρα: 20, 21 π.δ. 394/1996, Οδηγία 93/36/ΕΟΚ
περισσότερα

Διοικητική δικονομία. Απόδειξη. Παραπομπή στην Ολομέλεια ζητημάτων ερμηνείας του άρθρου 96 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ως προς το παραδεκτό της επικλήσεως και προσαγωγής στην κατ' έφεση δίκη νέων αποδεικτικών μέσων προς απόδειξη ισχυρισμών που είχαν προβληθεί πρωτοδίκως.
Άρθρα: 96, 151, 278 ΚΔΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved