Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Πολιτική Δικονομία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Όπως ισχύει σήμερα μετά και το Ν. 3604/2007
Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τόμος Ι: ISBN: 978-960-301-781-7, © 2003, Σελ.: XL+646, Τιμή: 75,00 €
Τόμος ΙΙ: ISBN: 978-960-445-004-2, © 2005, Σελ.: XLVI+929, Τιμή: 85,00 €
Τόμος ΙΙΙ: ISBN: 978-960-445-0211-8, © 2007, Σελ.: ΧΧIV+672, Τιμή: 70,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το τρίτομο αυτό έργο αποτελεί μια συστηματική ερμηνεία του ισχύοντος αστικού δικονομικού δικαίου καθώς αφομοιώνει και αξιοποιεί πενταετή ερμηνεία της εφαρμογής του Ν. 2915/2001.
Όλα τα επιμέρους θέματα αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ).
Επίσης, γίνεται συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας (Αρείου Πάγου), καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Τέλος, εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις της θεωρίας και ο προβληματισμός για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.

Νομικά χρονικά
Δελτίο Νομολογίας 2005

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ISBN: 978-960-445-227-9, © 2007, Σελ.: ΧΙΙΙ+704, Τιμή: 64,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το Δελτίο Νομολογίας 2005 περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν και δημοσιεύθηκαν τα έτη 2004 και 2005. Επίσης, περιέχει περιορισμένο αριθμό περιλήψεων αποφάσεων που εκδόθηκαν επί υποθέσεων τόσο της ακυρωτικής αρμοδιότητας, όσο και της αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως δικαστηρίου ουσίας.

Νομικά χρονικά
Αλλοδαποί

Νικόλαος Ι. Χατζής, Προϊστάμενος Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

ISBN: 978-960-445-219-4, © 2007, Σελ.: ΧΧΙΙ+830, Τιμή: 80,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο παρών τόμος αποτελεί οδηγό νόμιμης διαβίωσης για τον αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, εργαλείο δουλειάς για τα όργανα δημοσίας τάξεως αλλά και για κάθε δημόσιο υπάλληλο που διεκπεραιώνει υποθέσεις αλλοδαπών πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και διαβιούν στην Ελλάδα, πρακτικό οδηγό εφαρμογής της νομοθεσίας «περί αλλοδαπών» για τον νομικό της πράξης και ενημερωτικό έντυπο για κάθε ιδιώτη που χειρίζεται υποθέσεις αλλοδαπών ή που απασχολεί αλλοδαπούς εργάτες - υπαλλήλους.
Παρουσιάζεται ο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως ισχύει σήμερα. Σε κάθε άρθρο και κατά παράγραφο υπάρχουν ενσωματωμένες με τη μορφή υποσημειώσεων και επισημάνσεων όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και τα συναρμόδια υπουργεία για την ορθή εφαρμογή του νόμου, είτε με τη μορφή εγκυκλίων είτε με τη μορφή οδηγιών και διευκρινιστικών εγγράφων, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved