Νομολογία - πολιτικά

Σύμβαση έργου. Ανάγκη ουσιώδους υπέρβασης του προϋπολογισμού του έργου, την ακρίβεια του οποίου δεν εγγυήθηκε ο εργολάβος. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Αμοιβή που πρέπει να καταβάλει στον εργολάβο. Αξίωση του εργολάβου για επιπλέον δαπάνη ή εργασία. Προϋπόθεση για την προβολή αυτής της αξίωσης. Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής του εργολάβου.
Άρθρο: 697 ΑΚ
περισσότερα

Δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά, παρά μόνο φαινομενικά (εικονική), είναι άκυρη. Την ακυρότητα προτείνει καθένας που έχει έννομο συμφέρον. Πότε η εικονικότητα είναι απόλυτη και πότε σχετική. Πότε η σχετική εικονικότητα είναι πλήρης και πότε μερική. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την απόλυτη ή σχετική ακυρότητα μιας δικαιοπραξίας, εκτός αν παραβιάστηκαν οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών ( ΑΚ 173, 200) ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθμ. 19 και 20 ΚΠολΔ.
Άρθρα: 180, 173, 200, 573 ΑΚ, ν. 813/1978 και ήδη π.δ. 34/1995 και άρθρα 561 παρ. 1 και 559 αρίθμ. 19 και 20 ΚΠολΔ
περισσότερα

Η Κοινοπραξία δεν προβλέπεται ως ιδιαίτερος τύπος εταιρείας. Είναι δυνατό, ωστόσο, να έχει τον χαρακτήρα της αστικής εταιρείας ή της εμπορικής. Κοινοπραξία η οποία εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου. Εταιρικός τύπος που μπορεί να έχει αυτή η Κοινοπραξία αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις σύνταξης του εγγράφου και δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Εμπ. Νόμο. Ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας στην περίπτωση αυτή αναλόγως του χαρακτήρα που μπορεί να έχει ως εταιρεία του εμπορικού δικαίου. Πότε ισχύει το δεδικασμένο έναντι των μετεχόντων στην Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρα: 741 επ. ΑΚ, 22, 39, 42, 43 και 44 Εμπ. Νόμου, 329 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved