Νομοθεσία

Νόμος 3784/ΦΕΚ/ 07.08.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 137

«Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3775/ ΦΕΚ/ 21.07.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 122

«Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, Ημιυπαίθριοι, Φορολογία εισοδήματος, Ειδικός Φόρος ΕΙΧ και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 81/2009/ ΦΕΚ/ 30.06.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 99

«Τροποποίηση π.δ. 90/2008, προδιαγραφές και διαδικασίες για χορήγηση καθεστώτος του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)»

Νόμος 3772/2009 / ΦΕΚ / 10.07.2009, Τεύχος Α´ , Φύλλο 112

«Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών, τροποποίηση Σωφρονιστικού, Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Π Δ/τος 18/89 (ΣτΕ), θέματα Ελεγκτικού Συνεδρίου, τροποποίηση άρθρου 485 ΚΠολΔ»

Νόμος 3783/ ΦΕΚ/ 07.08.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 136

«Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3777/ΦΕΚ/ 28.07.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 127

«Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 86/2009/ ΦΕΚ/ 16.07.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 114

«Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved