Νομοθεσία

Ν. 4605/2019, ΦΕΚ 1.4.2019

Τεύχος Α΄, Φύλλο 52
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομί-ας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4612/2019, ΦΕΚ 23.5.2019, Τεύχος Α΄, Φύλλο 77

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις.

Ν. 4620/2019, ΦΕΚ 11.6.2019

Τεύχος Α΄, Φύλλο 96
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ισχύς από την 1η Ιουλίου 2019).

Π.Δ. 52/2019, ΦΕΚ 11.6.2019

Τεύχος Α΄, Φύλλο 90
Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης.

ΝΟΜΟΣ 4619/2019, ΦΕΚ 11.6.2019, Τεύχος Α΄, Φύλλο 95

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (ισχύς από την 1η Ιουλίου 2019).

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved