Η επιλογή του απολυτέου στις απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους

Δημήτρης Σιδέρης
Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ


Ι. Παρά το γεγονός ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης, στη νομολογία ε-πικράτησε η άποψη πως όταν πρόκειται για περισσότερες από μία απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται με συμ-βάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ο εργοδότης δεν μπορεί να αποφασίζει κατά το δοκούν για το ποιους θα απολύσει. Σύμφωνα...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1001/2019 (Συμβ.)ΣΤ΄

Δικαίωμα τακτικής άδειας σε καταδικασμένο σε πλείονες ισόβιες καθείρξεις. Αρκεί η πραγματική έκτιση μό-νο οκτώ ετών, καθώς κρίνεται ως επαρκές χρονικό...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 131/2019 ΣΤ΄

Δεν μπορεί να αντιτάσσεται σε διάδικο μεταβολή της νομολογίας επί ζητημάτων παραδεκτού.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 5/2019 ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η αοριστία στην περιγραφή του οφειλόμενου δημόσιου χρέους στην ταμειακή βεβαίωση και την ταμειακή ειδοποίηση για την είσπραξη του χρέους ως λόγος ανακοπής...
περισσότερα
νομοθεσία
Ν. 4605/2019, ΦΕΚ 1.4.2019
Τεύχος Α΄, Φύλλο 52
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομί-ας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved