Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Αποζημίωση απο αυτοκινητικά ατυχήματα - πέμπτη έκδοση- Τόμος Ι

Κρητικός Αθανάσιος Γ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στην παρούσα έκδοση εμπλουτίσθηκε και ανανεώθηκε η νομολογία και η θεωρία σε κρίσιμα θέματα που οδήγησαν σε νέες θέσεις και απόψεις. Προς την κατεύθυνση αυτή συντέλεσε και ο νέος Ν. 4092/2012 που αφορά θέματα του δικαίου της ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Εντωμεταξύ ακολούθησαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές τόσο στον ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 που αφορούν το βιβλίο στο κεφάλαιο της εκδικάσεως των υποθέσεων για διαφορές από αυτοκινητικά ατυχήμα-τα, όσο και στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιρειών βάσει του Ν. 4364/2016.
Οι παραπάνω νομοθετικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανα-γνωστών, τη νέα πέμπτη (5η) έκδοση του βιβλίου σε δύο (2) τόμους, προς διευκόλυνση της χρήσεώς του, λόγω του εκτεταμένου περιεχομένου του σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Νομικά χρονικά
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Γ έκδοση

Ράικος Δημήτριος Γ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου κατέστη αναγκαία μετά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο ν. 4412/2016 ιδίως με τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη-γία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορι-κό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 52).
Σημειώνεται ότι οι μεταβολές που επήλθαν με τον ν. 4605/2019 αφορούν όχι μόνο το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και το δίκαιο της έννομης προστασίας στο πεδίο των σχετικών διαφορών, τόσο στο διοικητικό όσο και στο δικαστικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις για τις διοικητικές προσφυγές που ασκούνται στο προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων (ενστάσεις) και τον νομικό τους χαρακτήρα, –που αναμφισβήτητα πλέον είναι ενδικοφανής–, αλλά και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που επιλαμβάνονται των οικείων ένδικων διενέξεων στο προσυμβατικό και το στάδιο της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, η οποία συγκεντρώνεται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved