Νομολογία - διοικητικά

Η υποχρέωση της Διοίκησης να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη, κατά την οποία δεν απαιτείται η έκδοση πράξης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, η τήρηση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, καλύπτεται και όταν εκδίδεται πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, από την αιτιολογία της οποίας προκύπτει ότι η επερχόμενη τροποποίησης, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενου έργου δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς προς το χειρότερο, ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις ή ως προς τις επιπτώσεις που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο μελέτης κατά την έκδοση της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
24 παρ. 1 Σ, 3 και 4 παρ. 1 περ. α΄ ν. 1650/1986
περισσότερα

Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς τους, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα επ' αυτών. Έτσι, αγωγή αποζημίωσης κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, η οποία ασκείται για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων του μόνο από τον γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αυτών, πρέπει να απορριφθεί ως ενεργητικώς ανομιμοποίητη. Η παραβίαση δε των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 3 του ν. 1481/1984 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 1975/1991 από τα κρατικά όργανα, με πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους, μπορεί να στοιχειοθετήσει, κατά τα εκτεθέντα, υποχρέωση του Δημοσίου προς αποζημίωση κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
1510, 1512, 1514 και 1518 παρ. 1 ΑΚ, 105 ΕισΝΑΚ, 4 παρ. 1 και 2 ν. 1975/1991, 4 παρ. 1 και 3 ν. 1481/1984
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved