Νομολογία - πολιτικά

Τι πρέπει να περιέχουν τα δικόγραφα που επιδίδονται από έναν διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο. Περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η παράσταση διαδίκου με δικηγόρο. Τι ισχύει ως προς την υπογραφή των δικογράφων που συντάσσονται από αυτόν. Ελάττωμα του δικογράφου από την έλλειψη υπογραφής του δικηγόρου ή από την υπογραφή αυτού από δικηγόρο μη δικαιούμενο κατά νόμο να παρίσταται και να ενεργεί ως πληρεξούσιος του διαδίκου ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Πώς θεραπεύεται αυτό το ελάττωμα. Αναγγελία δανειστών στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο. Δεν αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο.
118, 94 παρ.1, 972 παρ. 1, 974-980 ΚΠολΔ, 94 παρ. 1 και 2, 39 παρ. 1, 2 και 3 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1366/1983, 44, 56 και 54 του ίδιου Κώδικα.
περισσότερα

Αποφάσεις και δικόγραφα. Σε ποιους πρέπει να επιδίδονται. Προσθέτως παρεμβαίνων. Σε ποιες διαδικαστικές πράξεις καλείται. Τι ισχύει ως προς την επίδοση κλήσεως προς συζήτηση αναίρεσης προς τον προσθέτως παρεμβαίνοντα υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους που δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο.
82 παρ. 3, 81 παρ. 3, 568 ΚΠολΔ
περισσότερα

Παραγραφή αξίωσης που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό. Εικοσαετής ακόμη και αν η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή. Τι ισχύει ως προς την παραγραφή απαιτήσεων κατά ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, οι οποίες προ της παρόδου πενταετίας από τη λύση της εταιρείας έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση σε βάρος των εις ολόκληρον ευθυνόμενων ομορρύθμων εταίρων- μη εκκαθαριστών.
268 εδ. α΄ του ΑΚ, 22 και 64 του ΕΝ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved