Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4002/2011, ΦΕΚ 22.08.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 180

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΝΟΜΟΣ 4018/2011, ΦΕΚ 30.09.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 215

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

ΝΟΜΟΣ 3996/2011, ΦΕΚ 05.08.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 170

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα, ΟΑΕΔ, αυτασφάλιση ανέργων, τροποποίηση νόμου για υπερχρεωμένα πρόσωπα και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4024/2011, ΦΕΚ 27.10.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 226

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟΣ 4022/2011, ΦΕΚ 03.10.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 219

Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4023/2011, ΦΕΚ 24.10.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 220

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος

ΝΟΜΟΣ 4025/2011, ΦΕΚ 02.11.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 228

Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3994/2011, ΦΕΚ 25.07.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 165

Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4014/2011, ΦΕΚ 21.09.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 209

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΠΔ 74/2011, ΦΕΚ 22.08.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 181

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

ΝΟΜΟΣ 4020/2011, ΦΕΚ 30.09.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 217

Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών

ΝΟΜΟΣ 4009/2011, ΦΕΚ 06.09.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 195

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΝΟΜΟΣ 4021/2011, ΦΕΚ 03.10.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 218

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις

ΠΔ 78/2011, ΦΕΚ 30.08.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 187

Οργάνωση - αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved