Ευθύνη εργολάβου για ελαττώματα του έργου και ένσταση της ΑΚ 374

Αναστάσιος Βαλτούδης
Επίκ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρου

1. Παγίως η νομολογία των δικαστηρίων μας υποστηρίζει ότι ο εργολάβος που παραδίδει ή προσφέρει για παράδοση έργο με πραγματικό ελάττωμα ή χωρίς συνομολογημένες ιδιότητες ευθύνεται, αποκλειστικά, κατά τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης έργου (ΑΚ 688 επ.). Δεν ευθύνεται κατά τις διατάξεις του γενικού ενοχικού. Και αυτό διότι, κατά τη νομολογία,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 2220/2009Τμήμα Z΄ (ποιν.)

Αιτιολογία επί αυτοτελών ισχυρισμών. Ελαττωμένος καταλογισμός λόγω τοξικομανίας.


περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 671/2010 Ολομέλεια

Η επέκταση των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, κατά το μέρος, πάντως, που αφορά στην έκταση του δεδικασμένου που δημιουργείται από τελεσίδικη ή ανέκκλητη...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1393/2010Α2 Πολιτικό Τμήμα

Θεμελιώδης αρχή ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, με βάση την πραγματική και νομική κατάσταση που όφειλε...
περισσότερα
νομοθεσία
Ν. 3873/2010/ΦΕΚ 06.09.2010, Τεύχος Α΄, Φύλλο 150
Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved