Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ι.

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Ν. 2690/1999, Αιτιολογική Έκθεση - Σχόλια, Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Κατ' άρθρο νομολογία, Υποδείγματα διοικητικών προσφυγών, Πίνακες προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων διοίκησης

ISBN: 978-960-445-555-3, © 2010, Σελ.: XIX+514, Τιμή: 75,00 €

Νικόλαος Κ. Ρηγόπουλος, Δικηγόρος

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Mε την ψήφιση του ν. 2690/1999 κατανοήθηκε αναμφισβήτητα η ανάγκη κατάρτισής του. Όχι μόνο για την εξειδίκευση συνταγματικών διατάξεων και τη διατύπωση και κωδικοποίηση γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου που είχαν καθιερωθεί μέχρι τότε νομολογιακά, αλλά κυρίως για τη συνολική ρύθμιση των σχέσεων κράτους - πολίτη με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ τους λόγω της πολυνομίας και της υπάρξεως πολύπλοκων διαδικασιών μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ζητούμενη αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, στο στάδιο της προδικασίας, πριν δηλαδή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων.
Το παρόν πόνημα δεν φιλοδοξεί να καλύψει πληρέστατα τη θεωρητική διάσταση του Κώδικα, καθ' όσον ήδη αυτό έχει επιτευχθεί στη διάρκεια των χρόνων. Αλλά να αναδείξει περισσότερο την πρακτική πλευρά του ζητήματος. Για τον λόγο αυτόν δόθηκε περισσότερο βάρος στη νομολογία και την περιπτωσιολογία των προσφυγών σε συνδυασμό βεβαίως με τα άρθρα του νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι πρόσφατα και την αιτιολογική έκθεση αυτού. Έγινε δε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση ως προς τα ζητήματα που ανέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Νομικά χρονικά
ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

- Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 1400-1402 ΑΚ - Ουσιαστική και δικονομική έρευνα ζητημάτων
- Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα - Υποδείγματα αγωγών

ISBN: 978-960-445-524-9, © 2010, Σελ.: 254, Τιμή: 45,00 €

Χαράλαμπος Δ. Παπαδάκης

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στο παρόν έργο, με πλήρη βιβλιογραφική και νομολογιακή κάλυψη, αναπτύσσεται ο θεσμός των αποκτημάτων από κάθε άποψη. Σκοπός του είναι η εξαντλητική αντιμετώπιση των ουσιαστικών και δικονομικών προβλημάτων, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός των υποθέσεων αρχικά από τον δικηγόρο και ύστερα από τον δικαστή. Ειδικότερα:
1. Ερμηνεύονται κατά συστηματικό τρόπο οι ουσιαστικές διατάξεις των άρθ. 1262 αρ. 4, 1400 - 1402 ΑΚ και όσες συνάπτονται με αυτές, αναλύονται δε οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών και εξετάζεται η επίδραση της αξίωσης σε άλλους θεσμούς (κληρονομικό δικαίωμα, καταδολίευση δανειστών κ.λπ.).
2. Αντιμετωπίζονται τα δικονομικά ζητήματα άσκησης της σχετικής αξίωσης και αναλυτικά εκτίθενται :
• τα στοιχεία της βάσης των σχετικών αγωγών
• η άμυνα του εναγομένου (άρνηση αγωγής, προβολή ουσιαστικών - δικονομικών ενστάσεων)
• Τα διάφορα δικονομικά ζητήματα (διαδικασία, αρμοδιότητα, νομιμοποίηση, προτάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).
3. Εντάσσεται στο σύστημα του θεσμού των αποκτημάτων το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης (ν. 3719/2008).
4. Αναπτύσσονται τα σχετικά με την εξασφάλιση της απαίτησης μέσα (εγγραφή υποθήκης, παροχή ασφαλείας, λήψη ασφαλιστικών μέτρων).
5. Για την πληρότητα της έρευνας και τη διευκόλυνση των αναγνωστών παρατίθενται και σχέδια των σχετικών αγωγών (πλήρους τεκμηρίου, λόγω τριετούς διάστασης, ελεύθερης συμβίωσης).
Το έργο ολοκληρώνεται με εκτεταμένα ευρετήρια.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved