Νομολογία - πολιτικά

Σύμβαση επιταγής. Διέπεται από τις διατάξεις για την εντολή, εκτός αν αφορά την πληρωμή χρημά-των που καταθέτει ο πελάτης στην τράπεζα, οπότε διέπεται από τις διατάξεις για τη σύμβαση παρακα-ταθήκης (: περίπτωση ανώμαλης παρακαταθήκης). Υποχρεώσεις επιμέλειας τράπεζας κατά την πλη-ρωμή επιταγής. Η έννοια του παρανόμου κατά το άρθρ. 914 ΑΚ. Ευθύνη τράπεζας κατά το άρθρ. 8 ν. 2251/1994, το οποίο αντιστρέφει σε βάρος της τράπεζας το βάρος απόδειξης τόσο της παρανομίας όσο και της υπαιτιότητας.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 361, 713, 822 επ. ΑΚ, 8 ν. 2251/1994.
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved