Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4652/2020, ΦΕΚ 23.01.2020, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9

Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 11/2020, ΦΕΚ 27.01.2020, Τεύχος Α΄, Φύλλο 14

Εφαρμογή της απόφασης 2444 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

ΝΟΜΟΣ 4643/2019, ΦΕΚ 03.12.2019, Τεύχος Α΄, Φύλλο 193

Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4653/2020, ΦΕΚ 24.01.2020, Τεύχος Α΄, Φύλλο 12

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved