Νομολογία - ποινικά

Συκοφαντική δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα, όταν το υπό κρίση δυσφημιστικό γεγονός κοινοποιείται σε δικαστικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν υποχρεωτικά γνώση του στα πλαίσια των καθηκόντων τους, οπότε δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «τρίτοι», ενώ μόνο εκ του γεγονότος ότι αυτά είναι δικαστικά όργανα δεν συνάγεται ως δεδομένη η προσφορότητα της βλαπτικότητας του διαδιδόμενου γεγονότος. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 364 παρ. 1 και 3 προϊσχύσαντος ΠΚ, 510 παρ. 1 περ. Δ΄ - Ε΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved