Νομολογία - ποινικά

Ποινική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας για παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. Για να θεμελιωθεί ποινική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου απαιτείται να προσδιορίζονται στην απόφαση τα πραγματικά εκείνα περιστατικά από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του κατηγορουμένου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά στα οποία θεμελιώνεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας από τον κατηγορούμενο, και δεν αρκεί μόνο ο απλός χαρακτηρισμός του ως νόμιμου εκπροσώπου. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση.
Άρθρα 1, 2 παρ. 3, 3, 19 παρ.1, 36 περ. α΄ π.δ. 70/1990, 25 ν. 2224/1994, 1, 2, 3, 12, 13, 19, 20 ν. 959/1979, 510 παρ. 1 περ. Δ΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved