Νομολογία - πολιτικά

Προσημείωση υποθήκες. Ο προσημειούχος δανειστής, που διαθέτει τίτλο εκτελεστό δικαιούται, κατ’ ενάσκηση της εμπράγματης υποθετικής αγωγής, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και κατά του τρίτου κυρίου ή νομέα ο οποίος απέκτησε το βαρυνόμενο με την προσημείωση ακίνητο, πριν την τροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη.
1276, 1277, 1278 ΑΚ, 993 ΚΠολΔ, 41 ΕισΝΚΠολΔ
περισσότερα

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Ειδικές διαδικασίες. Λαμβάνονται υπόψη χωρίς να ορίζεται αριθμητικός τούτων περιορισμός. Αντίθετη άποψη ενός από τα μέλη του δικαστηρίου.
650 παρ. 1 εδ. γ’, 270 παρ. 2 γ’, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 11 του ν. 2915/2001, 591 παρ. 1, 671 παρ. 1 ΚΠολΔ.
περισσότερα

Αποζημίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου. Περιορισμός του ποσού της αποζημίωσης. Επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου.
19 παρ. 5 ν. 489/1976 που προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 264/1991, 930 παρ. 3, 928 ΑΚ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved