Νομολογία - πολιτικά

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 - ÔÅÕ×ÏÓ 59) Αριθμός απόφασης: 49/2010 Τμήμα: ΑΠ: Τμήμα Β1 Πολιτικό Πρόεδρος: Ηλ. Γιανακκάκης Εισηγητής: Β. Κριτσωτάκη
Αποφάσεις και δικόγραφα. Σε ποιους πρέπει να επιδίδονται. Προσθέτως παρεμβαίνων. Σε ποιες διαδικαστικές πράξεις καλείται. Τι ισχύει ως προς την επίδοση κλήσεως προς συζήτηση αναίρεσης προς τον προσθέτως παρεμβαίνοντα υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους που δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο.
82 παρ. 3, 81 παρ. 3, 568 ΚΠολΔ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά το άρθρο 82 παρ. 3 του ΚΠολΔ, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό προς την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του ιδίου Κώδικα, η οποία ορίζει ότι ο παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, προκύπτει, ότι η κλήση προς συζήτηση της αναιρέσεως, που συντάσσεται είτε κάτω από το αντίγραφο της αναιρέσεως είτε αυτοτελώς (άρθρο 568 ΚΠολΔ) πρέπει να επιδίδεται και προς τον μη εμφανισθέντα κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο, έχοντα την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους παρεμβαίνοντος για να ενημερώνεται αυτός περί της εξελίξεως της δίκης που ανοίγεται με την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως και ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του, διότι αυτός είναι διάδικος, χωρίς δε την κλήτευση αυτού παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδική εφαρμογή της οποίας περιέχουν οι αναφερθεί-σες διατάξεις, αλλιώς δημιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως της αναιρέσεως, το οποίο, ως αναφερόμενο στην προδικασία, λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο.

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved