Νομολογία - πολιτικά

(ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - ÔÅÕ×ÏÓ 43) Αριθμός απόφασης: 875/2007 Τμήμα: Άρειος Πάγος: Δ΄ Πολιτικό Τμήμα Πρόεδρος: Α. Κρητικός Εισηγητής: Πλ. Αναστασάκης
Απόδοση χρήσεως του μισθίου καταστήματος λόγω λήξης της μίσθωσης. Ποσό οφειλόμενο στον μισθωτή από τον εκμισθωτή πριν από την απόδοση του μισθίου. Αποζημίωση για την άυλη εμπορική αξία του μισθίου. Τι περιλαμβάνεται στην άυλη αξία του μισθίου. Προϋποθέσεις συνυπολογισμού της άυλης αξίας στην καταβλητέα από τον εκμισθωτή αποζημίωση.
Άρθρο: 60 παρ. 1 του π.δ. 34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 14 και 2 του ν. 2741/1999
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 14 του ν. 2741/1999, «σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης (μίσθωμα) είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση του παρόντος άρθρου πριν από την απόδοση του μισθίου αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση. Στο νόμο και στην επ' αυτού εισηγητική έκθεση δεν προσδιορίζεται η έννοια της άυλης εμπορικής αξίας. Κατά τα συναλλακτικά ήθη, αυτή αναφέρεται στην αξία που έχει η επιχείρηση ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, άλλων πραγματικών καταστάσεων (πελατεία, φήμη κλπ.) που έχουν οργανωθεί σε οικονομική ενότητα, από την οποία μπορεί να ωφεληθεί και άλλος που θα ασκήσει την ίδια χρήση. Πρόκειται για κατ' αποκοπή αποζημίωση που οφείλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ωφέλειας του εκμισθωτή. Σ' αυτήν, ως εκ της φύσεώς της, περιλαμβάνεται και η αξία των προσθηκών και των εν γένει βελτιώσεων τις οποίες ενήργησε στο μίσθιο ο μισθωτής χωρίς συμβατική του υποχρέωση και οι οποίες, σύμφωνα με σχετικό όρο της μισθωτικής συμβάσεως, παραμένουν εις όφελος του μισθίου, χωρίς αξίωση αποζημιώσεως του μισθωτού, καθιστάμενες έτσι συστατικά αυτού και αποτελούσες επαύξηση του καταβαλλόμενου μισθώματος, εφόσον δεν έγιναν αυτοβούλως από τον εκμισθωτή (ΑΠ 900/1971, ΑΠ 16/1968). Επομένως, συνυπολογίζονται και αυτές στον καθορισμό της καταβλητέας κατά το ως άνω άρθρο άυλης αποζημίωσης.

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved