Νομολογία - διοικητικά

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 - ÔÅÕ×ÏÓ 101) Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1304/2019 Τμήμα: Ολομέλειας Πρόεδρος: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος του ΣτΕ Εισηγητής: Β. Αναγνωστοπούλου-Σαρρή, Σύμβουλος
Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Άρθρα 90 §§ 5, 6 Συντ., 47 ΧΘΔ, 2, 19 ΣΕΕ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περίληψη:
12. Επειδή, όπως έχει κριθεί από το ΔΕΕ, κατά το άρθρο 19 ΣΕΕ, το οποίο συγκεκριμενοποιεί την αξία του κράτους δικαίου που μνημονεύεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, στα εθνικά δικαστήρια και στο ΔΕΕ εναπόκειται η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στο σύνολο των κρατών μελών και της ένδικης προστασίας των δικαιωμάτων που οι πολίτες αντλούν από το δίκαιο αυτό. Επομένως, κάθε κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα όργανα που εντάσσονται ως «δικαστήρια» στο εθνικό σύστημα ενδίκων βοηθημάτων στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Στα στοιχεία δε που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της εκτιμήσεως της ιδιότητας του «δικαστηρίου» περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανεξαρτησία του σχετικού οργάνου (C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, σκ. 37, 38). Εξάλλου, η έννοια της ανεξαρτησίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι το σχετικό όργανο προστατεύεται από εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη κρίση των μελών του (C-506/04, Graham J. Wilson, σκ. 51), ενώ το γεγονός ότι ο διορισμός των μελών του δικαστηρίου γίνεται από την εκτελεστική εξουσία δεν δημιουργεί πρόβλημα ως προς την ανεξαρτησία του και δεν διαφέρει, ουσιαστικά, από την πρακτική σε πλήθος άλλων κρατών μελών (C-175/11, H. I. D. and B. A, σκ. 99). Σύμφωνα εξάλλου με το ΕΔΔΑ, ο διορισμός του Προέδρου, άρα και των Αντιπροέδρων, δικαστηρίου από την εκτελεστική εξουσία δεν αφήνει αμφιβολίες για την αμεροληψία του, διότι δεν συνεπάγεται ότι αυτή τον δίνει οδηγίες στον τομέα των δικαστικών αρμοδιοτήτων του (αποφάσεις ΕΔΔΑ της 2.6.2005, Ζολώτας κατά Ελλάδας, της 26.8.2003, Filippini κατά Αγίου Μαρίνου, της 28.6.1984, Cambell and Fell κατά Ηνωμένου Βασιλείου κ.ά.). Ενόψει αυτών, από την ανωτέρω ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 90 παρ. 5 και 6 του Συντάγματος δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύγκρουση με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 της Ε.Σ.Δ.Α., όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευθεί τόσο από το ΔΕΕ όσο και από το ΕΔΔΑ, και ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέος.
13. Επειδή, τέλος, προβάλλεται ότι η τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου, ως τυπικό προσόν για την προαγωγή στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., η οποία θεσπίστηκε σε χρόνο που ο αριθμός των Συμβούλων Επικρατείας ήταν μικρότερος από το σημερινό, θα ήταν σύμφωνη με το άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος μόνο στην εξαιρετική περίπτωση μικρού αριθμού Συμβούλων Επικρατείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου και η συνέχιση των εργασιών του. Ο λόγος αυτός, με τον οποίον, κατ’ ουσίαν, προβάλλεται ότι η διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., η οποία προβλέπει, ως τυπικό προσόν προαγωγής στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας τριετή προϋπηρεσία στον βαθμό του Συμβούλου, αντίκειται, εν όψει των συνθηκών της συγκεκριμένης υποθέσεως, στο άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο απαιτεί μεγαλύτερη προϋπηρεσία, ανεξάρτητα από την αοριστία του, αφού εξαρτά τη συνταγματικότητα του άρθρου 62 παρ. 3 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. από τα συγκυριακά δεδομένα της εφαρμογής του σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέος, ενόψει του ότι το άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος ούτε κατά το γράμμα του ούτε κατά την έννοιά του θέτει τέτοιο όρο ή προϋπόθεση.
(Απορρίπτει την αίτηση).

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved