Νομολογία - πολιτικά

(ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - ÔÅÕ×ÏÓ 43) Αριθμός απόφασης: 264/2007 Τμήμα: Άρειος Πάγος: Γ΄ Πολιτικό Τμήμα Πρόεδρος: Β. Νικόπουλος Εισηγητής: Γ. Φώσκολος (Στ. Γαβαλάς)
Διακοπή της δίκης με το θάνατο ενός διαδίκου. Πώς επέρχεται. Παράλειψη δήλωσης εκούσιας επανάληψης της δίκης από τον διάδικο υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Δικαίωμα του αντιδίκου του να προκαλέσει επανάληψη της δίκης. Πώς ασκείται.
Άρθρα: 286, 287, 290 και 291 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 290 και 291 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, η δίκη διακόπτεται και με το θάνατο ενός διαδίκου. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού διακοπής προς τον αντίδικο, η οποία μπορεί να γίνει και με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος διακοπής, με δήλωση δε εκείνου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή και συνεπώς του κληρονόμου του διαδίκου που πέθανε, μπορεί να γίνει εκουσίως η επανάληψη της δίκης. Η παράλειψη δήλωσης εκούσιας επανάληψης της δίκης, δεν εμποδίζει τον αντίδικο ή τον ομόδικο του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, ακόμη και πριν από τη γνωστοποίηση της διακοπής, να προκαλέσει την επανάληψη της δίκης, προσκαλώντας για το σκοπό αυτόν εκείνον που δικαιούται να την επαναλάβει, με κοινοποίηση σχετικού δικογράφου σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσκαλούμενου. Θέση τέτοιας πρόσκλησης έχει και η κοινοποίηση κλήσης προς συζήτηση της υπόθεσης.

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved