Νομολογία - πολιτικά

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ÔÅÕ×ÏÓ 97) Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1451/2018 Τμήμα: Τμήμα B1’ Πρόεδρος: Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτης: Σ. Καρυστηναίου Εισηγητής: Γ. Δημάκης
Αντικείμενο διόρθωσης της δικαστικής απόφασης κατ’ άρθρο 315 ΚΠολΔ.
Νομικές διατάξεις: Άρθρο 315 ΚΠολΔ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Με τη διάταξη του άρθρου 315 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αντικείμενο διόρθωσης δεν αποτελούν διαγνωστικά σφάλματα του Δικαστηρίου, αλλά μόνο ακούσιες πλημμέλειες που παρεισφρύουν κατά τη σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως (ΑΠ 1595/2003). Τα ως άνω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το κείμενο της απόφασης και των στοιχείων που ορίζουν το περιεχόμενο αυτής ή από τα πρακτικά ή από τις προτάσεις ή τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία (ΑΠ 251/2004, ΑΠ 1856/1999). Η αιτία της παραδρομής είναι αδιάφορη. Μπορεί να οφείλεται σε παραδρομή του Δικαστηρίου ή των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Διόρθωση μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, και σφαλμάτων που περιέχονται στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως, και, συνεπώς, μπορεί να διορθωθεί η απόφαση ως προς τα ονόματα ή τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των τυχόν νομίμων αντιπροσώπων τους ή των πληρεξουσίων δικηγόρων (ΑΠ 251/2004) ή ως προς το αντικείμενο ή τον αριθμό του τμήματος που εξέδωσε την προς διόρθωση απόφαση, εφόσον τα στοιχεία αυτά αναγράφηκαν κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή. Η συζήτηση της αιτήσεως διορθώσεως γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση, της οποίας επιδιώκεται η διόρθωση».
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved