Νομοθεσία

Υπουργική Απόφαση 12082/2009 / ΦΕΚ / 20.02.2009, Τεύχος Β’, Φύλλο 318

«Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Υπουργική Απόφαση Φ427.1/21/2031112/2009 / ΦΕΚ / 15.05.2009, Τεύχος Β’, Φύλλο 904

«Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού εξαγοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται λόγω ανυποταξίας ή λιποταξίας»

Νόμος 3762/2009 / ΦΕΚ / 15.05.2009, Τεύχος Α’, Φύλλο 75

«Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Υπουργική Απόφαση 67473/2009 / ΦΕΚ / 30.04.2009, Τεύχος Β’, Φύλλο 807

«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δικηγόρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), του τρόπου διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή»

Νόμος 3763/2009 / ΦΕΚ / 27.05.2009, Τεύχος Α’, Φύλλο 80

«Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΑΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις»

Π.Δ. 65/2009 / ΦΕΚ / 10.06.2009, Τεύχος Α’, Φύλλο 88

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Νόμος 3758/2009 / ΦΕΚ / 05.05.2009, Τεύχος Α’, Φύλλο 68

«Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved