Η αξίωση προς αποτελεσματική αναγκαστική εκτέλεση σε ιδιωτικές έννομες σχέσεις

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος
Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Αποτελεί κοινό τόπο στην ελληνική θεωρία αλλά και νομολογία ότι η αξίωση του πολίτη για την παροχή έννομης προστασίας δεν περιορίζεται στη δικαστική διάγνωση της αξίωσης αλλά και στην υλοποίηση του διατακτικού της δικαστικής απόφασης μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης1. Αναγνωρίζεται επίσης ομόφωνα το έρεισμα της αξίωσης προς αναγκαστική...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 474/2016 Τμήμα E’

Ποινική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποτελούν «αρχείο» τα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα, τα οποία διαθέτουν λογισμικά προγράμματα και στα οποία...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 417/2016 Τμήμα Α’

Δικηγόροι: Ι. Κούρτοβικ, Γ. Αναστασιάδου

Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου που δικάζει.

περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 189/2016Τμήμα A2’ Πολιτικό Τμήμα

Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης στον αναγκαστικό πλειστηριασμό. Έννομο συμφέρον ανακόπτοντος. Έκταση δεδικασμένου της απόφασης επί της συναφούς ανακοπής....
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4378/2016, ΦΕΚ, 5.4.2016, Τεύχος Α', Φύλλο 55
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved