Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής

Συγγραφέας: Πλιάτσικας Κωνσταντίνος

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η ραγδαία ανάπτυξη της θεωρίας του Κτηματολογικού Δικαίου και η έκδοση πολυάριθμων δικαστικών αποφάσεων επί του αντικειμένου ανέδειξαν σημαντικά, δογματικά και πρακτικά, προβλήματα που σχετίζονται, ιδίως, με τις πρώτες εγγραφές, τις ανακρίβειές τους και τη διόρθωση των τελευταίων. Η διατριβή έχει ως στόχο αφενός την προσέγγιση της έννοιας και της λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και της ανακρίβειάς τους, αφετέρου τη μελέτη των ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διόρθωσης ανακριβειών με όχημα την αγωγή του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998. Η μελέτη αποσκοπεί στη διατύπωση εφαρμόσιμων λύσεων σε πρακτικά προβλήματα με απώτερο στόχο τη συμβολή στην επίλυση όσων από αυτά απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν τη θεωρία και τη νομολογία.

Η διατριβή καταστρώνεται σε δύο μέρη, κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους προσεγγίζονται εννοιολογικά οι πρώτες εγγραφές και στο δεύτερο κεφάλαιο συζητούνται ζητήματα συναφή με την ανακρίβεια των πρώτων εγγραφών. Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους ασχολείται με τη μορφολογία της αγωγής του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, στο αίτημα της αγωγής, στις συνέπειες άσκησής της, στην άμυνα του εναγομένου, στη σχέση της ίδιας αγωγής με άλλα ένδικα βοηθήματα του ΑΚ και του ΚΠολΔ.

Νομικά χρονικά
Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007

Συγγραφέας: Γιαννόπουλος Παναγιώτης Σ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η εφαρμογή της δικονομικής μεταρρύθμισης του Ν. 4335/2015 στη δικαστηριακή πρακτική συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εμπρόθεσμη άσκηση της αγωγής στο πλαίσιο της νέας τακτικής διαδικασίας όταν ο εναγόμενος είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την προσέγγιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν αφενός λόγω των δυσχερειών έγκαιρης ολοκλήρωσης της πραγματικής επίδοσης μέσα στην προθεσμία του άρθρου 215.2 ΚΠολΔ και αφετέρου από την ερμηνεία του συνδέσμου της διαμονής του εναγόμενου στην αλλοδαπή που προκρίνει η εν λόγω διάταξη

Νομικά χρονικά
Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας

Συγγραφέας: Πλεύρη Άννα Μ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία κάθε χώρας ενεργειακή αγορά απελευθερώνεται βαθμιαίως, υφίσταται συνεχείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις και δημιουργεί διαφορές, οι οποίες παρουσιάζουν κατά κανόνα, υψηλή νομική συνθετότητα, μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα, ενώ επιζητούν επίλυση από δικαιοδοτικό όργανο ουδέτερο, ανεξάρτητο, ταχύ και εξειδικευμένο. Οι ενεργειακές διαφορές, στο μέτρο που δεν έχουν διοικητικό χαρακτήρα, επιλύονται κυρίως από διαιτητικά δικαστήρια συγκροτούμενα είτε ad hoc είτε στο πλαίσιο ορισμένης θεσμικής διαιτησίας. Τα εν λόγω δικαστήρια υπόσχονται διαδικαστική ευελιξία, εμπιστευτικότητα, εξειδικευμένους διαιτητές, ταχεία και οριστική επίλυση της διαφοράς.

Η παρούσα μονογραφία σκοπεί στην κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού σε σχέση με τη διαιτητική επίλυση των εμπορικών κυρίως ενεργειακών διαφορών, αναπτύσσοντας τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το μη κωδικοποιημένο ακόμη σήμερα ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και παρουσιάζοντας βασικά σημεία και ζητήματα εκ της επενδυτικής ενεργειακής διαιτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο επιχειρεί να προσεγγίσει συστηματικά τα ερμηνευτικά και δογματικά ζητήματα που ανακύπτουν με ανάλυση του δικαίου της εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας και εκτενή ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της ενεργειακής διαιτησίας υπό την επικουρία της νομολογίας τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων επί ενεργειακών διαφορών. Στη μελέτη αναλύεται και ο ρόλος της ΡΑΕ καθώς και η συμβολή της στην ρύθμιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και στην επίλυση ενεργειακών διαφορών.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved