Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Γ’ ΕΚΔΟΣΗ

- Ατομικές εργασιακές σχέσεις
Συστηματική ανάλυση και ερμηνεία όλων των πρόσφατων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας

Ζερδελής Δημήτρης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
ISBN: 978-960-568-205-7, © 2015, Σελίδες: XXXIV + 1350, Τιμή: 55,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Μία συστηματική και πλήρης παρουσίαση και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, με ανάλυση και ερμηνεία όλων των πρόσφατων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.
Σε κάθε επιμέρους θεματική ενότητα, εκτός από την ερμηνεία των νομοθετικών ρυθμίσεων και τη δογματική επεξεργασία των διαφόρων θεσμών, παρουσιάζεται και αναλύεται η σχετική νομολογία, ώστε να μπορεί κανείς να αποκομίσει μια πραγματική εικόνα για το ισχύον σήμερα εργατικό δίκαιο.
Το εργατικό δίκαιο είναι κατ’ εξοχήν νομολογιακό δίκαιο και ο ρόλος του δικαστή στη διάπλαση του εργατικού δικαίου είναι σήμερα ακόμη μεγαλύτερος. Για το λόγο αυτό και στην παρούσα έκδοση, η οποία ως κύριο στόχο έχει να στηρίξει την πράξη εφαρμογής του δικαίου, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επεξεργασία, κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πλήρη, ενός πράγματι τεράστιου νομολογιακού υλικού. Δεν παραλείπεται, βέβαια, και η άσκηση κριτικής, όπου τούτο κρίθηκε σκόπιμο, επιδιώκοντας, μέσα από τον κριτικό έλεγχο του νομολογιακού δικαίου, το γόνιμο επιστημονικό διάλογο μεταξύ θεωρίας και πράξης. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι όλο και περισσότερο το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο επηρεάζει και διαμορφώνει το εθνικό εργατικό δίκαιο, εκτοπίζοντας σε πολλά ζητήματα παραδοσιακές ρυθμίσεις του ελληνικού εργατικού δικαίου, η παρουσίαση και ανάλυση της νομολογίας δεν περιορίζεται σ’ αυτήν των εθνικών Δικαστηρίων, αλλά καλύπτει και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με τα ζητήματα ουσιαστικού δικαίου αντιμετωπίζονται και εργατικά δικονομικά ζητήματα, η επίλυση των οποίων, χωρίς τη σε βάθος γνώση του ουσιαστικού δικαίου, την πραγμάτωση του οποίου οφείλει να υπηρετεί το δικονομικό δίκαιο, δεν είναι δυνατή.

Τα λεπτομερή ευρετήρια λημμάτων βοηθούν τον αναγνώστη στον εντοπισμό των ζητημάτων που αναζητεί και καθιστούν το όλο έργο ιδιαίτερα εύχρηστο.

Νομικά χρονικά
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Β’ ΕΚΔΟΣΗ

Με τη συνδρομή του Στυλιανού-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή
Χρυσόγονος Κωνσταντίνος Χ., Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-568-199-9, © 2014, Σελ.: XXX + 594 , Τιμή: 54,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Από την εποχή της πρώτης έκδοσης του έργου αυτού, το 2003, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Τούτο κατέστησε επιτακτική την ενημέρωση του παρόντος έργου, χωρίς πάντως να αλλάζει ο χαρακτήρας του.
Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συνταγματικού δικαίου: - Έννοια και λειτουργίες του Συντάγματος - Συντακτική και αναθεωρητική εξουσία - Συνοπτική ελληνική συνταγματική ιστορία - Εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος - Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου - Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση - Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος - Όργανα του κράτους.
Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογό του, πρόκειται για έργο συνειδητά «αιρετικό», σε κάποιο βαθμό, το οποίο αμφισβητεί σε πολλά σημεία τόσο την ορθότητα ορισμένων παραδοσιακών θεωρητικών παραδοχών, όσο και την ευστοχία κάποιων νομολογιακών λύσεων που δόθηκαν σε καίρια ζητήματα του συνταγματικού βίου της χώρας μας, παρακινώντας έτσι τον αναγνώστη σε παραπέρα κριτική εμβάθυνση.

Νομικά χρονικά
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους
Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ., Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

ISBN: 978-960-568-192-0, © 2015, Σελ.: XV + 392, Τιμή: 46,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό αναπτύσεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις νομικές έννοιες που περιέχονται στον κανόνα δικαίου, αφού την εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσω του τελικού δικανικού συλλογισμού εξετάζει, εντέλει, ο αναιρετικός έλεγχος.
Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τον δικανικό συλλογισμό, και ειδικότερα με την ελάσσονα πρόταση αυτού, αλλά και τις αιτήσεις και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, οι οποίοι αποτελούν επίσης συνεπτυγμένους συλλογισμούς, και τον υπαγωγικό συλλογισμό. Τέλος, επιχειρείται ο προσδιορισμός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου.
Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ειδικό ζήτημα του αναιρετικού ελέγχου ως προς την ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Τέλος, περιλαμβάνεται χρηστικό ευρετήριο όρων.

Νομικά χρονικά
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Ε’ ΕΚΔΟΣΗ

Ουσιαστικό μέρος - Φορολογική διαδικασία - Φορολογική δικονομία
Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ., Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-568-137-1, © 2014, Σελ.: ΧΧΙΙ + 864, Τιμή: 75,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο το έτος 2013 ψηφίστηκαν 15 φορολογικοί νόμοι και εκδόθηκαν περίπου 282 εγκύκλιοι, οι οποίοι εμφανίζουν ασάφειες και αντιφάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φορολογική διοίκηση, τους δικηγόρους, τους λογιστές και τους φορολογούμενους. Αντί να παράγουμε προϊόντα, παράγουμε βραχείας χρηστικότητας νομοθετικά κείμενα, που δημιουργούν απλώς σύγχυση και προβλήματα, αντί να τα επιλύουν.
Στην παρούσα έκδοση λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η έννοια του φόρου και η διάκρισή του από τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις - Τα είδη των φόρων - Γενικές αρχές άσκησης της φορολογικής εξουσίας - Ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο - Η φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τον νέο (Ν. 4172/2013) αλλά και τον προϊσχύσαντα (Ν. 2238/1994) Κώδικα - Διοικητική φορολογική διαδικασία - Η δικονομία των φορολογικών διαφορών - Τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα.
Τέλος, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται αναλυτικό ευρετήριο όρων.

Νομικά χρονικά
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ

Φιλόπουλος Παναγιώτης, Εφέτης – Δ.Ν.
ΙSBN: 978-960-568-223-1 © 2015, ΣΕΛΙΔΕΣ: 234 ΤΙΜΗ: 25,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Εξαντλητική παρουσίαση όλων των ζητημάτων από την παραβίαση των απορρήτων

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved